​Dr hab. Wiesław Wiczkowski, prof. PAN otrzymał Nagrodę Naukową Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie i Białymstoku za wybitne osiągnięcia naukowe w kategorii nauk biologicznych, rolniczych i medycznych.

Prezydium Oddziału PAN nagrodziło dr hab. Wiesława Wiczkowskiego za cykl publikacji pt. „Charakterystyka wchłaniania, przemian metabolicznych i biodostępności barwników antocyjanowych i betalainowych”. To już III edycja Nagród Naukowych Oddziału, które przyznawane są pracownikom ośrodków naukowych, uczelni wyższych i instytutów badawczych zlokalizowanych na obszarze Warmii, Mazur i Podlasia. Osiągnięcia kandydatów oceniane są pod kątem m.in. oryginalności tematyki badawczej i metodyki badań; wartości poznawczej; rangi czasopisma lub wydawnictwa, oraz przydatności i wpływu osiągnięcia na praktyczny rozwój gospodarczo-społeczny i kulturalny regionu.

Dr hab. Wiesław Wiczkowski pracuje na stanowisku profesora Instytutu w Zakładzie Chemii i Biodynamiki Żywności IRZiBŻ. W pracy naukowej zajmuje się zagadnieniami związanymi z jakościową i ilościową analizą substancji bioaktywnych w surowcach i produktach żywnościowych oraz paszach dla zwierząt. Prowadzi badania nad biodostępnością, metabolizmem i akumulacją związków flawonoidowych i betalainowych w organizmach ludzi i zwierząt z jednoczesnym profilowaniem metabolitów spożytych substancji bioaktywnych w płynach fizjologicznych i tkankach. Przygotowuje i wdraża w Instytucie metody analizy i izolacji flawonoidów i betalain z materiału roślinnego oraz z płynów fizjologicznych ludzi i zwierząt. Opracował procedurę badania biodostępności związków biologicznie aktywnych z żywności w nieklinicznych badaniach medycznych i w oparciu o nią wykazał, że biodostępność i metabolizm fitozwiązków są determinowane przez ich formę oraz matrycę pokarmową. W badaniach naukowych wykorzystuje najnowocześniejsze metody analizy instrumentalnej, takie jak: HPLC -MS/MS, -ECD, -FLD, niezbędne w pracy z materiałem biologicznym, w którym interesujące związki występują na skrajnie niskich poziomach.

Więcej informacji na stronie: www.olsztyn.pan.pl

 

Data publikacji: 4.12.2019