Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie ogłasza konkurs na:

 • stypendium naukowe

w projekcie badawczym finansowanego w ramach konkursu NCN OPUS 14 pt. „Wpływ sygnału zarodkowego na zarodek oraz na globalny profil ekspresji genów i ich metylację w endometrium świni in vivo” realizowanego w Zakładzie Mechanizmów Działania Hormonów pod kierunkiem dr hab. Agnieszki Wacławik.

Opis zadań:

Kandydat będzie uczestniczył w badaniach dotyczących identyfikacji mechanizmów regulacji ekspresji genów kluczowych w czasie wczesnej ciąży u świni na modelu in vivo oraz in vitro.
Zadania badawcze obejmują identyfikację szlaków wewnątrzkomórkowych oraz czynników regulowanych przez sygnały zarodkowe w komórkach zarodka i macicy w okresie wczesnej ciąży. Podczas realizacji projektu wykorzystywane będą metody biologii molekularnej i komórkowej, modele in vivo i in vitro oraz analizy globalnego profilu ekspresji genów (mikromacierze ekspresyjne).

Oferujemy:

 1. Udział w pracach badawczych Zespołu dotyczących interakcji matczyno-zarodkowych z uwzględnieniem mechanizmów molekularnych i komórkowych;
 2. Pracę w świetnie wyposażonych laboratoriach Instytutu;
 3. Udział we współpracy międzynarodowej;
 4. Udział i możliwość prezentowania uzyskanych wyników na konferencjach krajowych i zagranicznych;
 5. Szansę na publikacje w prestiżowych czasopismach naukowych.

Wymagania:

 1. Realizacja lub ukończenie studiów jednolitych magisterskich/studiów II stopnia na kierunku: biologia, biotechnologia lub pokrewnym;
 2. Wiedza z zakresu biologii rozrodu (udokumentowana np. w formie publikacji z listy filadelfijskiej; prezentacji wyników na konferencjach naukowych);
 3. Doświadczenie w pracy laboratoryjnej, łącznie z pracą w laboratorium in vitro. Umiejętność izolacji i hodowli pierwotnych komórek endometrium świni, komórek endotelialnych, a także komórek trofoblastu będzie dodatkowym atutem.
 4. Znajomość technik biologii molekularnej (real-time PCR, Western blot), i technik mikroskopowych;
 5. Umiejętność posługiwania się programami bioinformatycznymi;
 6. Silna motywacja do prowadzenia badań naukowych;
 7. Bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
 8. Dobre wyniki uzyskane podczas studiów i pracy magisterskiej;
 9. Umiejętność pracy indywidualnej i w zespole.

Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z zasadami przedstawionymi w „Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych oraz regulamin przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w ramach stypendiów doktorskich finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki”.

Zgodnie z wytycznymi konkursowymi NCN w chwili rozpoczęcia realizacji zadań w projekcie Kandydat spełnia jedno z poniższych kryteriów kwalifikujących:

 • jest studentem studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych drugiego stopnia, realizowanych w uczelniach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • jest studentem co najmniej czwartego roku studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych jednolitych studiów magisterskich realizowanych w uczelniach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • jest doktorantem, uczestnikiem studiów doktoranckich prowadzonych przez uprawnioną jednostkę organizacyjną uczelni, instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk, instytut badawczy lub międzynarodowy instytut naukowy działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej utworzony na podstawie odrębnych przepisów,
 • jest uczestnikiem seminarium doktorskiego i pracuje nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej.

Warunki zatrudnienia:

 • Umowa stypendialna na okres 10 miesięcy,
 • Stypendium naukowe w wysokości 2 500zł/miesiąc (zwolnione od podatku),
 • Data rozpoczęcia: październik 2019.

Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys naukowy zawierający opis dorobku naukowego, informacje o wyróżnieniach, stypendiach, wyjazdach/stażach zagranicznych, udziale w konferencjach naukowych oraz spis stosowanych technik laboratoryjnych;
 2. List motywacyjny;
 3. Odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich (lub zaświadczenie o ich ukończeniu) wraz z kopią suplementu do dyplomu (albo kartę przebiegu studiów);
 4. Opinia sporządzona przez pracownika naukowego, znającego aktywność naukową kandydata (np. promotora pracy magisterskiej, przełożonego);
 5. Streszczenie pracy magisterskiej;
 6. Inne dokumenty, które wg Kandydata są istotne przy rozpatrzeniu jego Kandydatury.

W składanej aplikacji prosimy o zamieszczenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018r. o ochronie danych osobowych)”.

Dokumenty należy wysłać pocztą elektroniczną na adres: a.waclawik@pan.olsztyn.pl do dnia 27 września 2018 roku.

Instytut zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami. Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. Ogóle rozporządzenie o ochronie danych – RODO informuję, że:
1) administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN z siedzibą w Olsztynie, ul. Tuwima 10,
2) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji,
3) posiada Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania (sprostowania),
4) Pana/Pani dane będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia rekrutacji.

 

Data publikacji: 13.09.2019