Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk zatrudni:

 • Specjalistę ds. rozliczeń finansowych

zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na zastępstwo (pełen etat)

Kandydat odpowiadać będzie za:

 • Sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym dokumentów finansowych w projektach finansowanych ze źródeł krajowych lub zagranicznych;
 • Monitoring poprawności realizacji projektów zgodnie z harmonogramem, budżetem projektów;
 • Przygotowywanie rozliczeń finansowych okresowych, rocznych i końcowych projektów;
 • Przygotowywanie wniosków o płatność;
 • Monitorowanie wszelkich zmian w wytycznych i innych regulacjach dot. realizowanych projektów mających wpływ na prawidłowe rozliczenie projektów;
 • Monitorowanie finansowego postępu realizacji projektów;
 • Ścisłą współpracę z kierownikami projektów.

Od kandydata oczekujemy:

 • Wykształcenie wyższe;
 • Dobrej znajomości języka angielskiego;
 • Min. 3-letnie doświadczenie w rozliczaniu projektów finansowanych ze środków krajowych lub zagranicznych;
 • Znajomość wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków oraz zasad finansowania w projektach finansowanych ze środków krajowych lub zagranicznych;
 • Biegła obsługi MS Office (w szczególności Excel, Word);
 • Komunikatywności, samodzielności w działaniu i umiejętności pracy w zespole.

Wymagane dokumenty:

 • CV + list motywacyjny;
 • Odpis dyplomu oraz kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe i ukończone kursy.

Dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia 19 czerwca 2019 r. mailowo na adres: m.luba@pan.olsztyn.pl, j.papurzynska@pan.olsztyn.pl lub osobiście pod adresem:

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN,
ul. Tuwima 10;
10-748 Olsztyn

w Dziale Kadr, pok. nr 1.

Planowany termin zatrudnienia od lipca 2019r.

Prosimy o umieszczenie w CV klauzuli zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych w procesie rekrutacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie z siedzibą 10-748 Olsztyn ul. Tuwima 10, w celu realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)”.

Informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie z siedzibą 10-748 Olsztyn ul. Tuwima 10. Z administratorem można się skontaktować drogą elektroniczną na adres e-mail: instytut@pan.olsztyn.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obecnego procesu rekrutacji i przechowywane do czasu jej zakończenia.
 3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu ani udostępnieniu podmiotom czy państwom trzecim. Odbiorcami danych mogą być instytucje upoważnione z mocy prawa.
 5. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.

 

Data publikacji: 7.06.2019