Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie poszukuje:

 • stypendysty/doktoranta do Zakładu Biologii Gamet i Zarodka

Praca w projekcie prof. Izabeli Wocławek-Potockiej pt.: „Mitochondrialne i metaboliczne zmiany podczas wczesnego rozwoju zarodków bydlęcych in vitro – poszukiwanie molekularnych markerów jakości komórek jajowych u krowy”, finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS.

Termin składania ofert: do 31 sierpnia 2019 r.

Wymagania:

 1. wykształcenie wyższe (studia II stopnia) w obszarze nauk biologicznych (biologia, biotechnologia, weterynaria) lub pokrewnych;
 2. posiadanie wiedzy z zakresu fizjologii zwierząt oraz biologii komórki;
 3. znajomość podstaw biologii molekularnej, technik hodowli komórkowych oraz technik mikroskopowych;
 4. dyspozycyjność i gotowość do pracy w terenie;
 5. umiejętność pracy indywidualnej oraz zespołowej;
 6. bardzo dobra znajomość języka angielskiego.

Opis zadań:

stypendysta/doktorant będzie uczestniczył m. in. w realizacji poniższych zadań/badań:

 1. oznaczenie poziomu degradacji mitochondrialnego DNA w komórkach wieńca promienistego otaczających komórkę jajową po zapłodnieniu oraz w zarodkach bydlęcych wyhodowanych in vitro na różnych etapach ich przedimplantacyjnego rozwoju, pozyskanych z komórek jajowych dobrej i złej jakości (z zastosowaniem metod: hodowle in vitro, real-time PCR, ELISA, immunofluorescencja);
 2. oznaczenie poziomu ekspresji markerów jakości w komórkach wieńca promienistego otaczających komórkę jajową po zapłodnieniu oraz w zarodkach bydlęcych wyhodowanych in vitro, pozyskanych z komórek jajowych dobrej i złej jakości (z zastosowaniem metod: hodowle in vitro, real-time PCR, immunofluorescencja);
 3. oznaczenie profilu transkryptomicznego w blastocystach wyhodowanych in vitro, pochodzących z komórek jajowych dobrej i złej jakości oraz oznaczenie współczynników zacieleń po transferze blastocyst (badania in vivo z zastosowaniem metod: hodowle in vitro, NGS, real-time PCR).

Oferujemy

 1. stypendium doktoranckie w wysokości 3500 zł miesięcznie, przez okres 36 miesięcy;
 2. możliwość współpracy w ramach zespołów zlokalizowanych w Instytucie, a także z partnerami krajowymi i zagranicznymi projektu.

Warunki zatrudnienia:

 1. Kandydat będzie otrzymywał stypendium naukowe przez okres 36 miesięcy, w tym 3-miesięczny okres próbny;
 2. Orientacyjny termin rozpoczęcia badań na rzecz projektu to październik 2019 r;
 3. Miejsce pracy: Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk, Zakład Biologii Gamet i Zarodka, Zespół Biologii Zarodka, ul. Bydgoska 5a, 10-423 Olsztyn.

Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny;
 2. życiorys (CV);
 3. dokument potwierdzający ukończenie studiów II stopnia (odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych),
 4. wykaz ocen ze studiów;
 5. opinia opiekuna naukowego (np. opiekuna/promotora pracy dyplomowej);
 6. inne dokumenty, które wg kandydata są istotne przy rozpatrzeniu jego aplikacji.

Zgłoszenia/dokumenty w formacie pdf proszę przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: i.woclawek-potocka@pan.olsztyn.pl do dnia 31 sierpnia 2019 roku. W tytule wiadomości należy wpisać „Konkurs na stanowisko stypendysty/doktoranta w projekcie OPUS”.

Stypendystę/doktoranta wyłoni komisja konkursowa, której będzie przewodniczył kierownik projektu. Ocena wniosków zostanie dokonana zgodnie z kryteriami zawartymi w „Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki” będącym załącznikiem do uchwały Rady NCN nr 96/2016 z dnia 27 października 2016 r.

W CV prosimy o umieszczenie klauzuli zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych w procesie rekrutacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie z siedzibą 10-748 Olsztyn ul. Tuwima 10, w celu realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)”.

Informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie z siedzibą 10-748 Olsztyn ul. Tuwima 10. Z administratorem można się skontaktować drogą elektroniczną na adres e-mail: instytut@pan.olsztyn.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obecnego procesu rekrutacji i przechowywane do czasu jej zakończenia.
 3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu ani udostępnieniu podmiotom czy państwom trzecim. Odbiorcami danych mogą być instytucje upoważnione z mocy prawa.
 5. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.

 

Data publikacji: 27.06.2019