Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie poszukuje dwóch

 • doktorantów/stypendystów

do Zakładu Mechanizmów Działania Hormonów, którzy chcieliby rozwijać swoje zainteresowania w obszarze biologii molekularnej i komórkowej, w interdyscyplinarnym zespole prof. Moniki M. Kaczmarek.

Przewidywana data rozpoczęcie pracy: nie później niż 1 października 2019 r.

Jednostka

IRZBŻ PAN w Olsztynie (http://www.pan.olsztyn.pl/) jest jednym z czołowych polskich instytutów badawczych kategorii A, który prowadzi interdyscyplinarne badania w dziedzinie nauk rolniczych i biologicznych, zarówno o charakterze podstawowym, jak i stosowanym. Instytut posiada najnowocześniejszą infrastrukturę naukowo-badawczą i ma doskonałe zaplecze administracyjne. IRZBŻ PAN zapewnia pracę w stymulującym środowisku naukowym, kładąc nacisk na wzajemną współpracę oraz przekraczanie granic poszczególnych dyscyplin. Współpraca, wymiana wiedzy między naukowcami z różnych dyscyplin jest powszechna i doceniana.

Miasto

Olsztyn to świetne miejsce pracy, jeśli cenisz sobie bliski kontakt z naturą i spokojne życie. W granicach administracyjnych miasta znajduje się ponad 10 jezior, bardzo dobrze rozwinięta infrastruktura turystyczna i sportowa, a także zaplecze rekreacyjne. W kalendarzu nie brakuje również wydarzeń kulturalnych i sportowych (więcej na: Use-it Olsztyn i Wikipedia).

Zainteresowania zespołu

Badania zespołu prof. Moniki M. Kaczmarek skupiają się na poznaniu mechanizmów zapewniających prawidłowy rozród u ssaków. Szczególnie interesuje nas zrozumienie molekularnej komunikacji między matką a zarodkiem/noworodkiem, która prowadzi do uzyskania zdrowego potomstwa.
Więcej na stronie laboratorium prof. Kaczmarek (http://kaczmareklab.pl) oraz Laboratorium Biologii Molekularnej (http://www.laboratorium.pan.olsztyn.pl/).

Opis projektu

W ramach projektu OPUS pt.: „Droga Mleczna do sukcesu rozrodczego: rola leptyny w programowaniu funkcji rozrodczych na przestrzeni pokoleń” będziemy identyfikować szlaki sygnałowe leżące u podstawy „laktokrynnego” mechanizmu, odpowiedzialnego za programowanie wydajności rozrodczej warunkującej sukces rozrodczy gatunku na przestrzeni pokoleń. Ze względu na fakt, że to właśnie rodzice stwarzają odpowiednie warunki do rozwoju potomstwa, postanowiliśmy zbadać, jak niedożywienie matki w okresie laktacji wpływa na wydajność rozrodczą kolejnych pokoleń. Aby osiągnąć cele założone w projekcie zastosujemy model mysi i połączymy metody biologii molekularnej i komórkowej z nowoczesnymi wysokoprzepustowymi badaniami transkryptomu i epigenomu. Zapewniamy możliwość współpracy interdyscyplinarnej w ramach zespołów zlokalizowanych w Instytucie, a także z partnerami krajowymi i zagranicznymi projektu.

Wymagania

 • ukończenie studiów jednolitych magisterskich/studiów II stopnia na kierunku biologia, biotechnologia lub pokrewnym (studenci ostatniego roku, mogą zostać wzięci pod uwagę, jeśli posiadać będą określone osiągniecia/kompetencje);
 • motywacja do pracy naukowej, umiejętność niezależnego myślenia, bardzo dobre umiejętności analityczne i interpersonalne, umiejętność efektywnej współpracy w grupie;
 • bardzo dobra znajomość j. angielskiego w mowie i piśmie;
 • wcześniejsze doświadczenie w jednym lub więcej z następujących obszarów – biologia molekularna, rozród zwierząt, neurobiologia i badania z zastosowaniem gryzoni, będzie przemawiać na korzyść kandydata/kandydatki.

Oferujemy

 • stypendium doktoranckie w wysokości 3500 zł miesięcznie, przez okres 36 miesięcy;
 • pracę naukową bez konieczności prowadzenia zajęć ze studentami;
 • wsparcie techniczne, administracyjne i organizacyjne;
 • uczestnictwo w kursach, szkoleniach naukowych, a także wsparcie ze strony innych doktorantów oraz świadomy mentoring akademicki.

Informacje dodatkowe

Doktoranci wybrani zostaną spośród kandydatów w konkursie otwartym, zgodnie zasadami przyznawania stypendiów dla młodych naukowców w projektach badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki (uchwała Rady NCN nr 96/2016 z dnia 27 października 2016 r.) oraz zasadami Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych w ramach strategii HR Excellence in Research.

Jak aplikować?

Zainteresowani kandydaci proszeni są o kontakt z prof. Moniką M. Kaczmarek drogą elektroniczną (m.kaczmarek@pan.olsztyn.pl) i przesłanie do 31.08.2019 r.: CV, listu motywacyjnego, opisu najważniejszych osiągnięć, kopii dyplomu oraz kontaktów do co najmniej dwóch osób (w tym opiekuna naukowego), które będą mogły wystawić opinię na temat kandydata.

W CV prosimy o umieszczenie klauzuli zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych w procesie rekrutacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie z siedzibą 10-748 Olsztyn ul. Tuwima 10, w celu realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)”.

Informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie z siedzibą 10-748 Olsztyn ul. Tuwima 10.
  Z administratorem można się skontaktować drogą elektroniczną na adres e-mail: instytut@pan.olsztyn.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obecnego procesu rekrutacji i przechowywane do czasu jej zakończenia.
 3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu ani udostępnieniu podmiotom czy państwom trzecim. Odbiorcami danych mogą być instytucje upoważnione z mocy prawa.
 5. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.

Wybrani kandydaci zostaną powiadomieni o dalszych etapach procedury konkursowej.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 31 sierpnia 2019 r. (może zostać przedłużony do czasu znalezienia odpowiednich kandydatów spełniających wymagania konkursowe).

 

Data publikacji: 18.06.2019