Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie poszukuje osoby na stanowisko:

 • adiunkta w Zakładzie Biosensorów

do realizacji badań w projekcie finansowanym przez Narodowego Centrum Nauki, o nr rej. 2016/21/B/ST4/03834, zatytułowanym: „Warstwy redoks aktywne w badaniach procesów rozpoznawania anionów w roztworach wodnych”.

Okres zatrudnienia:

1 sierpnia 2019 – 28 lutego 2020

Wymagania:

 • stopień naukowy doktora nauk chemicznych lub pokrewnych uzyskany w okresie nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie (do okresu tego nie wlicza się przerw związanych z urlopem macierzyńskim, dodatkowym urlopem macierzyńskim, urlopem na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowym urlopem na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopem ojcowskim, urlopem rodzicielskim lub urlopem wychowawczym, udzielonych na zasadach określonych w przepisach Kodeksu pracy albo pobierania zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej),
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • umiejętność obsługi sprzętu komputerowego,
 • umiejętność pracy w zespole.

Opis zadań:

 • modyfikacja elektrod złotych warstwami redoks-aktywnymi,
 • immobilizacja specyficznych receptorów,
 • badanie supramolekularnych oddziaływań anion-receptor na granicy faz metodami elektrochemicznymi

Realizowane badania przyczynią się do rozwoju podstawowej wiedzy na temat procesów rozpoznawania supramolekularnego typu ”gość”-„gospodarz”, będących podstawą do opracowania elektrochemicznych czujników nowej generacji.

Dokumenty wymagane od kandydatów:

 • życiorys z uwzględnieniem dorobku naukowego
 • odpis dyplomu
 • list motywacyjny

Szczegółowe informacje można uzyskać u Profesora Jerzego Radeckiego (e-mail: j.radecki@pan.olsztyn.pl; tel: +48 89 5234612)

Dokumenty należy przesłać do dnia 29 lipca 2019 drogą elektroniczną na adres: j.radecki@pan.olsztyn.pl lub pocztą na adres:

Prof. Jerzy Radecki
Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk
ul. Tuwima 10
10-748 OLSZTYN

W CV prosimy o umieszczenie klauzuli zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych w procesie rekrutacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie z siedzibą 10-748 Olsztyn ul. Tuwima 10, w celu realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)”.

Informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie z siedzibą 10-748 Olsztyn ul. Tuwima 10. Z administratorem można się skontaktować drogą elektroniczną na adres e-mail: instytut@pan.olsztyn.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obecnego procesu rekrutacji i przechowywane do czasu jej zakończenia.
 3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu ani udostępnieniu podmiotom czy państwom trzecim. Odbiorcami danych mogą być instytucje upoważnione z mocy prawa.
 5. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.

 

Data publikacji: 27.06.2019