Biuro Wspierania Badań Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN dołączyło do Porozumienia Akademickich Centrum Transferu Technologii (PACTT).

PACTT jest dobrowolnym zrzeszeniem przedstawicieli polskich jednostek odpowiedzialnych za zarządzanie i komercjalizację własności intelektualnej. Działa na rzecz integracji środowiska zajmującego się transferem wiedzy i technologii, wymiany doświadczeń, wiedzy oraz dzieleniem się dobrymi praktykami. Ma również na celu rozwój kompetencji zawodowych pracowników polskich centrów transferu technologii.

Biuro Wspierania Badań IRZiBŻ PAN powstało we wrześniu 2010 roku w wyniku realizacji projektu „REFRESH” z 7. Programu Ramowego. Początkowo zatrudniało dwie, a obecnie sześć osób. Oprócz zadań związanych z upowszechnianiem, popularyzacją wiedzy, pozyskiwaniem i rozliczaniem licznych grantów krajowych i zagranicznych, do zadań Biura należy również komercjalizacja wyników badań naukowych. W strukturze Biura funkcjonuje Menadżer ds. współpracy z przemysłem, osoba odpowiedzialna za poszukiwanie, budowanie i utrzymanie partnerskich relacji na linii nauka-przemysł.

Przystępując do PACTT przyświecała nam chęć skorzystania z dobrych praktyk i wiedzy bardziej doświadczonych w tym zakresie ośrodków. Mamy nadzieję, że sami wniesiemy również nasze liczne doświadczenia – mówi Katarzyna Capłap, Kierownik Biura Wspierania Badań IRZiBŻ PAN.

Obecnie do PACTT należy 59 jednostek, m.in. Centrum Transferu Technologii CITTRU Uniwersytetu Jagiellońskiego, Centrum Innowacji i Transferu Technologii SGGW oraz Dział Współpracy Międzynarodowej i Zarządzania Projektami Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M.Nenckiego PAN.

 

Data publikacji: 15.03.2019