Dyrektor Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie ogłasza konkurs otwarty na stanowisko:

 • adiunkta w Zakładzie Biologii Gamet i Zarodka IRZIBŻ PAN (liczba wakatów: 2)

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. 2016.572 z późn. zmianami) oraz w Regulaminie przeprowadzania konkursów na stanowiska naukowe w Instytucie Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie (www.pan.olsztyn.pl).

Badania naukowe i inne zadania, w których kandydat miałby uczestniczyć:

 • badania związane z hodowlą in vitro zarodków bydlęcych z wykorzystaniem metodyk transkryptomicznych i proteomicznych,
 • badania związane z poszukiwaniem markerów jakości komórek jajowych,
 • badania mechanizmów warunkujących aktywację tkanki jajnikowej w warunkach in vitro in in vivo.

Informacja o warunkach pracy i perspektywach rozwoju zawodowego:

Realizacja powyższych badań naukowych przyczyni się do znaczącego zwiększenia kompetencji naukowych kandydata w zakresie prowadzenia hodowli in vitro zarodków bydlęcych oraz technik aktywacji tkanki jajnikowej, ze szczególnym uwzględnieniem zaawansowanych technik biologii molekularnej.

Wymagania kwalifikacyjne kandydata:

 • stopień naukowy doktora nauk rolniczych, medycznych lub pokrewnych,
 • doświadczenie, potwierdzone dorobkiem naukowym, w produkcji i hodowli in vitro zarodków bydlęcych,
 • dobra, udokumentowana badaniami własnymi (w formie pracy doktorskiej, publikacji z listy filadelfijskiej oraz prezentacji wyników na konferencjach naukowych) znajomość tematyki biologii rozrodu zwierząt,
 • doświadczenie, potwierdzone dorobkiem naukowym, w stosowaniu metod biologii molekularnych (w tym, Real Time PCR, Western Blot) oraz technik mikroskopowych (immunohistochemia, immunofluorescencja),
 • kierownictwo w przynajmniej jednym projekcie o charakterze badań podstawowych tematycznie związanego z działalnością naukowo-badawczą Oddziału Biologii Rozrodu Instytutu,
 • minimum dwumiesięczny staż naukowy poza krajem ojczystym kandydata,
 • udział w projektach badawczych,
 • aktywny udział w konferencjach naukowych,
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • umiejętność obsługi sprzętu komputerowego.

Mile widziane:

 • komunikatywność,
 • umiejętność pracy w zespole.

Dokumenty aplikacyjne wymagane od kandydatów:

 • curriculum vitae z uwzględnieniem dorobku naukowego,
 • list motywacyjny,
 • odpis dyplomu,
 • zaświadczenie potwierdzające odbycie stażu naukowego,
 • list referencyjny wystawiony przez samodzielnego pracownika naukowego.

Zgłoszenia na konkurs należy przesłać na adres e-mail: j.papurzynska@pan.olsztyn.pl lub na adres:

Joanna Papurzyńska – główny specjalista ds. pracowniczych
Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN
ul. Tuwima 10
10-748 Olsztyn.

Termin składania dokumentów upływa w dniu 12 kwietnia 2019r. o godz.12.00.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie 31 dni od daty upływu terminu do składania podań.

 

Data publikacji: 12.02.2019