Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie ogłasza konkurs na stanowisko:

 • STYPENDYSTY W PROJEKCIE NCN (okres 2,5 roku, w tym okres próbny 3 miesięce)

w ramach projektu: „WPŁYW INDUKOWANEGO HIPOKSJĄ CZYNNIKA HIF-1α ORAZ CZYNNIKA TRANSKRYCYJNEGO FOXN1 NA UKIERUNKOWANIE PROCESU GOJENIA URAZÓW SKÓRY (REGENERACYJNY VS REPARACYJNY)”

Kierownik projektu: dr hab. Barbara Gawrońska-Kozak

Sukces naukowców Instytutu w badaniach nad bezbliznowym gojeniem ran

Dr hab. Barbara Gawrońska-Kozak i dr Joanna Bukowska gośćmi programu „Wstaje dzień”

Stypendysta będzie uczestniczył w realizacji poniższych zadań badawczych:

 1. Określenie różnic w ekspresji genów regulowanych warunkami obniżonej dostępności tlenu pomiędzy myszami (Foxn1-/-) i kontrolnymi (Foxn1+/+) w trakcie procesu gojenia urazów skóry;
 2. Zbadanie udziału Hif-1α i Foxn1 wprowadzonych do zranionej skóry myszy Foxn1-/- (regeneracyjnych) w transformacji gojenia regeneracyjnego (bezbliznowego) na reparacyjne (bliznowe);
 3. Analiza mechanizmu, w którym hipoksja i Foxn1 regulują zmiany fizjologiczne komórek skóry: keratynocytów i fibroblastów (badania in vitro).

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe (studia II stopnia) w obszarze nauk biologicznych (biologia, biotechnologia, weterynaria) lub pokrewnych,
 • Entuzjazm do pracy naukowej,
 • Biegła znajomość obsługi sprzętu komputerowego,
 • Dobra znajomość języka angielskiego,
 • Dyspozycyjność – delegacje 1-5 dniowe, okazjonalna praca w weekendy uzasadniona wielodniowymi cyklami doświadczeń.

Mile widziana będzie znajomość podstaw:

 • biologii molekularnej (techniki: qRT-PCR, Western Blot),
 • technik hodowli komórkowych,
 • technik mikroskopowych.

Umiejętności i predyspozycje:

 • Uczciwość i rzetelność,
 • Komunikatywność,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Zdolności organizacyjne.

Dokumenty wymagane od kandydatów:

 1. Curriculum vitae (zawierające ewentualnie dodatkowe informacje dotyczące dorobku naukowego kandydata, uzyskanych stypendiach krajowych i zagranicznych, uczestnictwa w konferencjach, projektach badawczych);
 2. List motywacyjny;
 3. Odpis dyplomu ukończenia studiów;
 4. Dokumenty potwierdzające znajomość języka angielskiego;
 5. Opinia z ostatniego miejsca pracy lub opinia opiekuna naukowego;
 6. Inne dokumenty, które wg Kandydata są istotne przy rozpatrzeniu jego Kandydatury;
 7. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Zapewniamy:

 • interesującą i inspirującą pracę w młodym i entuzjastycznym zespole naukowym,
 • udział w nowatorskim projekcie badawczym, którego wyniki mogą w przyszłości stać się podstawą terapii w medycynie,
 • możliwość nauczenia się i swobodnego posługiwania najnowszymi metodami badawczymi stosowanymi w szeroko pojętych naukach biologicznych,
 • udział w krajowych i zagranicznych konferencjach,
 • możliwość stażu naukowego w ośrodku zagranicznym.

Dokumenty należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: b.kozak@pan.olsztyn.pl do dnia 31 stycznia 2019 roku włącznie. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 15 lutego 2019 roku. Data rozpoczęcia pracy: 1 marca 2019 roku. Wyłoniony kandydat będzie otrzymywał stypendium naukowe w wysokości 2 500zł/miesiąc (zwolnione od podatku).

Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z zasadami podanymi w „Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki”.

 

Data publikacji: 3.01.2019