W sierpniu 2018 roku prof. Dariusz Skarzyński został powołany do Panelu Litewskiego Centrum monitoringu i analiz badań naukowych i szkolnictwa wyższego (Research and Higher Education Monitoring and Analysis Centre, MOSTA). Celem pracy Panelu była ewaluacja litewskich jednostek naukowych w obszarze nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych. W odróżnieniu od polskiego systemu oceny jednostek naukowych, litewski system opiera się na eksperckiej ocenie zewnętrznej dokonanej wyłącznie przez międzynarodowych ekspertów, bez udziału strony litewskiej. Prosta parametryczna ocena dorobku naukowego jednostek jest wyłącznie kryterium pomocniczym. Dodatkowym elementem oceny jest wizytacja ocenianych jednostek i zapoznanie się na miejscu ze stanem infrastruktury, dorobkiem i osiągnieciami oraz rozmowa z administracją, kadra naukowo-badawczą oraz studentami doktoranckimi ocenianych jednostek.

Jednostki badawcze były oceniane w trzech kryteriach: (1) osiągniecia naukowo-badawcze, (2) wpływ osiągnięć na rozwój gospodarczy i socjalny, (3) potencjał rozwojowy. Dodatkowo oceniana była dalsza strategia rozwoju jednostki oparta na przedstawionej analizie SWOT oraz współpraca zagraniczna. Zaletą systemu litewskiego jest również terminowość oceny. Eksperci komplet materiałów otrzymali w pierwszych dniach września wraz z zaleceniem napisania wstępnych raportów w ciągu 3 tygodni. Na początku października (1-5.X.2018) odbyły się w Wilnie posiedzenia Panelu połączone z wizytacjami ocenianych jednostek. W ciągu kolejnych dwu tygodni powstały końcowe raporty szczegółowe poszczególnych ocenianych jednostek. Całość oceny zakończyła się po niecałych 2 miesiącach pracy panelu przekazaniu w dniu 26 października 2018 r. raportu zbiorczego wraz z rekomendacjami.

Data publikacji: 29.10.2018