5 października br. na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego odbyła się uroczystość nadania godności Profesora Honorowego Profesorowi Zenonowi Zduńczykowi z Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN.

Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego to szczególne wyróżnienie nadał Panu Profesorowi w uznaniu osiągnięć naukowych, a szczególnie twórczego wkładu w poznanie fizjologicznych uwarunkowań żywienia drobiu oraz wieloletnią współpracę w tym zakresie z pracownikami Wydziału Bioinżynierii Zwierząt.

Prof. Zduńczyk to nie tylko wybitny uczony, który wniósł wielki wkład w rozwój nauk zootechnicznych, ale też menadżer naukowy. W 1989r. na zaproszenie prof. dr. hab. Tadeusza Krzymowskiego, dr. h.c., brał udział w organizacji zespołów badawczych dzisiejszego Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN, w którym nadal jest zatrudniony i pełni funkcję kierownika Zakładu Biologicznych Funkcji Żywności.

Laudację z okazji uroczystości nadania Profesorowi Zduńczykowi tytułu Honorowego Profesora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego wygłosił prof. dr hab. Jan Jankowski, dr h.c. multi.

 

Data publikacji: 5.10.2018