Stadnina koników polskich przy Stacji Badawczej IRZiBŻ PAN w Popielnie po raz kolejny była gospodarzem najważniejszej dla nas imprezy hodowlanej, która odbywa się pod nazwą „Weekend z konikiem polskim”. Podobnie jak w poprzednich latach, przegląd hodowlany poprzedziła polowa wierzchowa i zaprzęgowa próba dzielności dla młodych klaczy i ogierów.

W Popielnie próby dzielności, którym poddawane są zarówno klacze jak i ogiery odbywają się od 2000r. Każdego roku przybywa koni przystępujących do prób dzielności, ponieważ potwierdzenie użytkowości konika jest warunkiem przystąpienia do programu ochrony zasobów genetycznych. Konik polski jest nie tylko depozytariuszem cennych genów, nie tylko spełnia rolę w ochronie i pielęgnacji krajobrazu, ale jest również zwierzęciem, które z powodzeniem można i powinno się użytkować. W tym roku trzy konie przystępowały do próby zaprzęgowej i siedem do próby wierzchowej. Trzy konie, które poddano próbie polowej są własnością SB w Popielnie, pozostałe należą do prywatnych hodowców. Przygotowaniem koni do próby zaprzęgowej zajmuje się główny stajenny, Jacek Lipka, a do próby wierzchowej dr hab. Marta Siemieniuch. Należy podkreślić świetne przygotowanie kondycyjne wszystkich koni, z których 6 zdało próbę z oceną wybitną (w tym wszystkie nasze koniki).

Na ocenę końcową składa się kilka elementów: długość kroku w stępie, długość kroku w kłusie, tempo przebycia 500 m w stępie oraz w kłusie, zachowanie konia podczas próby, ale również różnica liczby oddechów i tętna 30 minut po zakończeniu próby, w porównaniu z tymi parametrami mierzonymi przed rozpoczęciem próby. Koń, żeby zdać próbę na ocenę wybitną, musi charakteryzować się bardzo dobrym ruchem, być posłuszny, ale również powinien być świetnie przygotowany kondycyjnie.

Następnego dnia odbył się coroczny przegląd hodowlany oraz wpis młodych ogierów i klaczy do księgi stadnej, tzw. licencja. Przegląd hodowlany poprowadzili dr Siemieniuch i prof. Zbigniew Jaworski. Komisji oceniającej konie przewodniczył Jan Słomiany z Roztoczańskiego Parku Narodowego, który jest Prezesem Związku Hodowców Koników Polskich oraz Przewodniczącym Komisji Księgi Stadnej Kn. W skład komisji weszli również: Adam Domżała, Dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Związku Hodowców Koni oraz Marek Niewiński, Dyrektor Podlaskiego Związku Hodowców Koni.

Uczestnicy przeglądu mieli możliwość obejrzenia grupy ogierów czołowych złożonej z 5 koni, następnie 18 klaczy hodowlanych z tegorocznym przychówkiem. Przegląd kończył się oceną młodych koni, z których wszystkie uzyskały aprobatę komisji i otrzymały wpis do księgi stadnej, będący warunkiem uczestnictwa w programie hodowlanym. Z pięciu koni poddanych ocenie, trzy należą do SB (Brzanka P, Obra P i Batial P), pozostałe dwa konie są własnością hodowców prywatnych.

Po przeglądzie odbyło się seminarium naukowe, kończące oficjalną część imprezy. Dr Siemieniuch, prowadząca hodowlę koni w Popielnie, przedstawiła aktualny stan hodowli rezerwatowej, a dr hab. Aleksandra Górecka-Bruzda z Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt w Jastrzębcu wygłosiła wykład pt.: „Wild at heart. Dzikość wrodzona czy nabyta. Wyniki badań zachowania koników polskich ze stajni i rezerwatu w SB Popielno”. Prelekcje wywołały bardzo aktywną dyskusję, która kontynuowana była jeszcze podczas części nieoficjalnej sobotniego spotkania.

Przegląd hodowlany i seminarium odbyły się w dniach 31 sierpnia – 1 września 2018 i zgromadziły kilkadziesiąt osób.

dr hab. n. wet. Marta Siemieniuch

 

Data publikacji: 5.09.2018