Nazwa jednostki:

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie

Nazwa stanowiska:

doktorant/stypendysta.

Wymagania:

 1. W chwili rozpoczęcia realizacji zadań w projekcie Kandydat spełnia jedno z poniższych kryteriów kwalifikujących:
  • jest studentem studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych drugiego stopnia, realizowanych w uczelniach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • jest studentem co najmniej czwartego roku studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych jednolitych studiów magisterskich realizowanych w uczelniach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • jest doktorantem, uczestnikiem studiów doktoranckich prowadzonych przez uprawnioną jednostkę organizacyjną uczelni, instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk, instytut badawczy lub międzynarodowy instytut naukowy działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej utworzony na podstawie odrębnych przepisów,
  • jest uczestnikiem seminarium doktorskiego i pracuje nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej;
 2. Ukończone studia jednolite magisterskie lub studia II stopnia na kierunku biotechnologia, biologia lub pokrewne;
 3. Dobra i udokumentowana badaniami własnymi (w formie pracy magisterskiej, publikacji z listy filadelfijskiej oraz prezentacji wyników na konferencjach naukowych) znajomość tematyki biologii rozrodu zwierząt;
 4. Doświadczenie w pracy laboratoryjnej, łącznie z pracą w laboratorium in vitro;
 5. Znajomość technik biologii molekularnej (qRT-PCR, Western Blot) i mikroskopowych (immunohistochemia/ immunofluorescencja);
 6. Znajomość podstaw analizy NGS;
 7. Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodne komunikowanie się, samodzielne przygotowywanie manuskryptów oraz prezentowanie wyników na konferencjach międzynarodowych;
 8. Zaangażowanie w pracę naukową;
 9. Umiejętność pracy indywidualnej i w zespole.

Opis zadań:

W ramach 3-letniego projektu NCN OPUS 14 pt. „Rola receptorów błonowych progesteronu w regulacji czynności endometrium” doktorant/stypendysta będzie zaangażowany w badania obejmujące:

 • udział w doświadczeniach in vitro (praca z komórkami pierwotnymi oraz liniami komórkowymi),
 • analizy laboratoryjne: PCR, Western Blot, IHC/IF, EIA, analiza procesów proliferacji, apoptozy i migracji w badanych komórkach,
 • udział w analizach NGS,
 • statystyczną analizę wyników,
 • udział w przygotowywaniu abstraktów i manuskryptów prac naukowych,
 • czynny udział w konferencjach naukowych.

Typ konkursu NCN:

OPUS – NZ

Termin składania ofert:

10.08.2018, 23:59

Warunki zatrudnienia:

Umowa stypendialna na okres maksymalnie 36 miesięcy.

Miejsce pracy:

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk, ul. Tuwima 10, 10-748 Olsztyn.

Dodatkowe informacje:

Lista dokumentów do rekrutacji:

 1. list motywacyjny;
 2. CV zawierające szczegółowe informacje na temat:
  • dotychczasowej pracy naukowej kandydata/kandydatki,
  • znajomości i stopnia opanowania wymaganych w Projekcie metod badawczych,
  • udziału w konferencjach naukowych i projektach badawczych;
 3. Opinia opiekuna naukowego poświadczająca posiadanie umiejętności, niezbędnych przy realizacji projektu;
 4. Inne dokumenty, które wg Kandydata są istotne przy rozpatrzeniu jego Kandydatury;

Forma składania ofert:

pocztą elektroniczną na adres: m.kowalik@pan.olsztyn.pl.

Ocena aplikacji kandydatów zostanie przeprowadzona przez komisję konkursową zgodnie z regulaminem przyznawania stypendiów naukowych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki.

W składanej aplikacji prosimy o zamieszczenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018r. o ochronie danych osobowych)”.

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. Ogóle rozporządzenie o ochronie danych – RODO informuję, że:

 1. administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN z siedzibą w Olsztynie, ul. Tuwima 10;
 2. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji;
 3. posiada Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania (sprostowania);
 4. Pana/Pani dane będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia rekrutacji.

 

Data publikacji: 6.07.2018