Dyrektor Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie ogłasza konkurs na stanowisko:

 • adiunkta w Zakładzie Mechanizmów Działania Hormonów

w projekcie badawczym: „Wpływ sygnału zarodkowego na zarodek oraz na globalny profil ekspresji genów i ich metylację w endometrium świni in vivo” finansowanym ze środków Narodowego Centrum Nauki (OPUS 14)

Warunki zatrudnienia:

umowa o pracę na czas określony (zatrudnienie na czas realizacji projektu, maksymalnie 36 miesięcy) w pełnym wymiarze czasu pracy.

Badania naukowe i inne zadania, w których kandydat miałby uczestniczyć:

 • badanie wpływu sygnałów zarodkowych in vivo na globalny profil ekspresji genów w endometrium świni;
 • określenie udziału sygnałów zarodkowych w regulacji ekspresji wybranych genów w endometrium in vivo poprzez proces metylacji DNA;
 • badanie wpływu estradiolu na ekspresję genów zaangażowanych w interakcje zarodek-macica oraz wpływu estradiolu na komórki zarodka podczas okresu implantacji.

Informacja o warunkach pracy i perspektywach rozwoju zawodowego:

Realizacja powyższych badań naukowych przyczyni się do znaczącego zwiększenia kompetencji naukowych kandydata w zakresie prowadzenia badań nad mechanizmami i czynnikami warunkującymi prawidłowy przebieg procesu implantacji zarodka oraz utrzymaniem wczesnej ciąży. Kandydat będzie miał dużą perspektywę rozwoju umiejętności oraz kompetencji w stosowania technik biologii molekularnej, ze szczególnym uwzględnieniem transkryptomiki i badania metylacji DNA.

Wymagania kwalifikacyjne:

 • stopień doktora nauk biologicznych lub pokrewnych (uzyskany w ciągu nie wcześniej, niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie);
 • dobra, udokumentowana badaniami własnymi (w formie pracy doktorskiej, publikacji z listy filadelfijskiej oraz prezentacji wyników na konferencjach naukowych) znajomość tematyki biologii rozrodu zwierząt;
 • dorobek naukowy wyrażony współautorstwem w publikacjach naukowych indeksowanych w Journal Citation Reports; minimum 2 publikacje jako pierwszy autor w czasopismach indeksowanych w JRC; cytowania opublikowanych prac;
 • doświadczenie, potwierdzone dorobkiem naukowym, w prowadzeniu badań na zwierzętach gospodarskich w warunkach in vivo;
 • doświadczenie, potwierdzone dorobkiem naukowym, w stosowaniu metod biologii molekularnych (w tym, badanie globalnego profilu ekspresji genów przy użyciu mikromacierzy ekspresyjnych, badanie metylacji DNA, Real Time PCR, Western Blot) oraz technik mikroskopowych (immunohistochemia, immunofluorescencja, mikroskopia konfokalna);
 • umiejętność samodzielnego planowania i realizacji doświadczeń in vitro, szczególnie w zakresie hodowli komórek i tkanek in vitro; umiejętność izolacji i hodowli pierwotnych komórek endometrium świni: komórek nabłonka powierzchniowego, stromy, komórek endotelialnych, a także komórek trofoblastu;
 • dodatkowym atutem będzie biegła znajomość obsługi programów używanych w badaniach biologicznych typu: GraphPad Prism, GeneSpring GX, Ingenuity Pathways Analysis, BioConductor, Multiexperiment Viewer;
 • minimum 3-miesięczny staż naukowy w zagranicznej instytucji realizującej badania naukowe;
 • udział w projektach badawczych;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodne komunikowanie się, przygotowywanie manuskryptów oraz prezentowanie wyników na konferencjach międzynarodowych.

Dokumenty wymagane od kandydatów:

 • odpis dyplomu uzyskania stopnia doktora;
 • curriculum vitae zawierające informacje na temat posiadanych umiejętności i znajomości technik badawczych oraz na temat przebiegu pracy naukowo-badawczej wraz listą publikacji;
 • list motywacyjny;
 • list referencyjny wystawiony przez samodzielnego pracownika naukowego;
 • dokumenty potwierdzające znajomość języka angielskiego;
 • zaświadczenie potwierdzające odbycie stażu naukowego zagranicą.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Zgłoszenia na konkurs należy przesłać na adres e-mail: j.papurzynska@pan.olsztyn.pl lub na adres:

Joanna Papurzyńska – główny specjalista ds. pracowniczych
Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN
ul. Tuwima 10
10-748 Olsztyn.

Termin składania dokumentów upływa w dniu 10 sierpnia 2018r. o godz.12.00 (dokumenty przesłane pocztą – liczy się data stempla pocztowego).

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie ok. 21 dni od daty upływu terminu do składania podań.

W składanych dokumentach prosimy o zamieszczenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018r. o ochronie danych osobowych)”.

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO informuję, że:

 • administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN z siedzibą w Olsztynie, ul. Tuwima 10,
 • Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji,
 • posiada Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania (sprostowania),
 • Pana/Pani dane będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia rekrutacji.

 

Data publikacji: 12.07.2018