Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie ogłasza konkurs na:

 • stypendium naukowe

w projekcie badawczym pt. „Koniugaty przeciwciało-znacznik redoks jako platforma do jednoczesnego elektrochemicznego oznaczania lipoprotein niskiej gęstości (LDL) oraz utlenionych lipoprotein niskiej gęstości (oxLDL)” finansowanym ze środków Narodowego Centrum Nauki (OPUS 13).

Kierownik projektu: dr hab. Iwona Grabowska.

Kandydat będzie uczestniczył w następujących zadaniach badawczych:

 1. Modyfikacja przeciwciał monoklonalnych przeciw LDL oraz oxLDL cząsteczkami redoks aktywnymi.
 2. Przeprowadzenie testów ELISA.
 3. Optymalizacja warunków osadzania koniugatów przeciwciał z redoks aktywnymi cząsteczkami na powierzchni elektrod złotych.
 4. Elektrochemiczne oznaczanie LDL oraz utlenionego LDL.
 5. Hamowanie procesu utleniania LDL przez wybrane cząsteczki obserwowane przy użyciu zaprojektowanej platformy.

Wymagania stawiane kandydatowi:

 1. Tytuł zawodowy magistra nauk chemicznych, biologicznych lub pokrewnych (lub też studia magisterskie na ukończeniu).
 2. Podstawowa wiedza z zakresu chemii fizycznej, czujników elektrochemicznych oraz testów stosowanych w badaniach biomedycznych.
 3. Chęć oraz predyspozycje do podjęcia pracy naukowej.
 4. Umiejętność samodzielnej pracy jak i w zespole.
 5. Dobra znajomość języka angielskiego.

Warunki przyznania stypendium naukowego zawarte są w REGULAMINIE PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW NAUKOWYCH W PROJEKTACH BADAWCZYCH FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW NCN.

Konkurs na stypendium naukowe przeprowadzony zostanie przez trzyosobową komisję powołaną przez kierownika projektu.

Zgodnie z wytycznymi konkursowymi Narodowego Centrum Nauki w chwili rozpoczęcia realizacji zadań w projekcie Kandydat musi spełniać którekolwiek
z poniższych kryteriów:

 • jest studentem studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych drugiego stopnia, realizowanych w uczelniach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • jest studentem co najmniej czwartego roku studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych jednolitych studiów magisterskich realizowanych w uczelniach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • jest doktorantem, uczestnikiem studiów doktoranckich prowadzonych przez uprawnioną jednostkę organizacyjną uczelni, instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk, instytut badawczy lub międzynarodowy instytut naukowy działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej utworzony na podstawie odrębnych przepisów;
 • jest uczestnikiem seminarium doktorskiego i pracuje nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej.

Zgłoszenie konkursowe powinno zawierać list motywacyjny, życiorys naukowy, odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich oraz opinię samodzielnego opiekuna naukowego.

Dokumenty należy wysłać pocztą elektroniczną na adres: i.grabowska@pan.olsztyn.pl do dnia 26 lipca 2018 roku. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 31 lipca 2018 roku.

Wyłoniony kandydat będzie otrzymywał stypendium w wysokości 3.800 PLN przez okres 32 miesięcy (zwolnione od podatku), z czego umowa próbna zawarta będzie na okres 6 miesięcy.

Data rozpoczęcia pracy: sierpień, wrzesień 2018 roku

 

Data publikacji: 26.06.2018