Dyrektor Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie ogłasza konkurs na stanowisko:

 • adiunkta w Zakładzie Biologii Gamet i Zarodka IRZIBŻ PAN (liczba wakatów: 1)

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. 2016.572 z późn. zmianami) oraz w Regulaminie przeprowadzania konkursów na stanowiska naukowe w Instytucie Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie (www.pan.olsztyn.pl).

Badania naukowe i inne zadania, w których kandydat miałby uczestniczyć:

 • badania nasienia zwierząt gospodarskich, z wykorzystaniem zaawansowanych technik proteomicznych, spektrometrii mas i cytometrii przepływowej,
 • badania mechanizmu przekazywania sygnału redox podczas kapacytacji i kriokapacytacji nasienia zwierząt gospodarskich,
 • analiza modyfikacji potranslacyjnych białek nasienia zwierząt gospodarskich (fosforylacja, karbonylacja, modyfikacja grup sulfhydrylowych białek).

Informacja o warunkach pracy i perspektywach rozwoju zawodowego:

Realizacja powyższych badań naukowych przyczyni się do znaczącego zwiększenia kompetencji naukowych kandydata w zakresie prowadzenia zaawansowanych badań molekularnych na świeżym i kriokonserwowanym nasieniu zwierząt gospodarskich. W efekcie, poprzez pracę w interdyscyplinarnym zespole naukowym, kandydat będzie miał dużą perspektywę rozwoju umiejętności oraz kompetencji w zakresie analizy nasienia zwierząt gospodarskich metodami proteomicznymi, a także opartymi na spektrometrii mas i cytometrii przepływowej.

Wymagania kwalifikacyjne kandydata:

 • stopień naukowy doktora nauk biologicznych lub pokrewnych,
 • doświadczenie, potwierdzone dorobkiem naukowym, w prowadzeniu badań proteomicznych nasienia zwierząt gospodarskich, ze szczególnym uwzględnieniem modyfikacji oksydacyjnych białek plemnikowych,
 • doświadczenie, potwierdzone dorobkiem naukowym, w zakresie technik proteomicznych, w tym różnicowej elektroforezy żelowej (DIGE) oraz identyfikacji białek przy użyciu spektrometru mas typu MALDI TOF,
 • posiadana wiedza z zakresu biologii oraz kriobiologii nasienia ssaków,
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • umiejętność obsługi sprzętu komputerowego.

Mile widziane:

 • uczestnictwo w przynajmniej dwóch projektach naukowych związanych z badaniami proteomicznymi nasienia zwierząt gospodarskich,
 • uczestnictwo w przynajmniej dwóch szkoleniach z zakresu technik proteomicznych,
 • komunikatywność,
 • umiejętność pracy w zespole.

Dokumenty aplikacyjne wymagane od kandydatów:

 • curriculum vitae z uwzględnieniem dorobku naukowego,
 • list motywacyjny,
 • odpis dyplomu,
 • zaświadczenie potwierdzające odbycie stażu naukowego,
 • list referencyjny wystawiony przez samodzielnego pracownika naukowego.

Zgłoszenia na konkurs należy przesłać na adres e-mail: j.papurzynska@pan.olsztyn.pl lub na adres:

Joanna Papurzyńska – główny specjalista ds. pracowniczych
Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN
ul. Tuwima 10
10-748 Olsztyn.

Termin składania dokumentów upływa w dniu 31 lipca 2018r. o godz.12.00 (dokumenty przesłane pocztą – liczy się data stempla pocztowego).

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie ok. 30 dni od daty upływu terminu do składania podań.

 

Data publikacji: 14.06.2018