Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie ogłasza konkurs na stanowisko:

 • STYPENDYSTY W PROJEKCIE NCN (okres 3 lata, w tym okres próbny 3-6 miesięcy)

w ramach projektu: „WPŁYW INDUKOWANEGO HIPOKSJĄ CZYNNIKA HIF-1α ORAZ CZYNNIKA TRANSKRYCYJNEGO FOXN1 NA UKIERUNKOWANIE PROCESU GOJENIA URAZÓW SKÓRY (REGENERACYJNY VS REPARACYJNY)”

Kierownik projektu: dr hab. Barbara Gawrońska-Kozak

Stypendysta będzie uczestniczył w realizacji poniższych zadań badawczych:

 1. Określenie różnic w ekspresji genów regulowanych warunkami obniżonej dostępności tlenu pomiędzy myszami (Foxn1-/-) i kontrolnymi (Foxn1+/+) w trakcie procesu gojenia urazów skóry.
 2. Zbadanie udziału Hif-1α i Foxn1 wprowadzonych do zranionej skóry myszy Foxn1-/- (regeneracyjnych) w transformacji gojenia regeneracyjnego (bezbliznowego) na reparacyjne (bliznowe).
 3. Analiza mechanizmu, w którym hipoksja i Foxn1 regulują zmiany fizjologiczne komórek skóry: keratynocytów i fibroblastów (badania in vitro).

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe (studia II stopnia); lub student studiów II stopnia; lub student co najmniej czwartego roku studiów jednolitych magisterskich w obszarze nauk biologicznych (biologia, biotechnologia, weterynaria) lub pokrewnych;
 • Entuzjazm do pracy naukowej;
 • Biegła znajomość obsługi sprzętu komputerowego;
 • Dobra znajomość języka angielskiego;
 • Dyspozycyjność – delegacje 1-5 dniowe, okazjonalna praca w weekendy uzasadniona wielodniowymi cyklami doświadczeń,
 • Znajomość podstaw biologii molekularnej (techniki: qRT-PCR, Western Blot);
 • Znajomość technik hodowli komórkowych /Umiejętność prowadzenia hodowli komórkowych;
 • Znajomość technik mikroskopowych (w tym: immunohistochemia, immunofluorescencja);
 • Badania będą prowadzone na modelu zwierzęcym (myszy).

Zgodnie z wytycznymi konkursowymi Narodowego Centrum Nauki w chwili rozpoczęcia realizacji zadań w projekcie Kandydat musi spełniać którekolwiek z poniższych kryteriów:

 • jest studentem studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych drugiego stopnia, realizowanych w uczelniach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • jest studentem co najmniej czwartego roku studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych jednolitych studiów magisterskich realizowanych w uczelniach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • jest doktorantem, uczestnikiem studiów doktoranckich prowadzonych przez uprawnioną jednostkę organizacyjną uczelni, instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk, instytut badawczy lub międzynarodowy instytut naukowy działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej utworzony na podstawie odrębnych przepisów;
 • jest uczestnikiem seminarium doktorskiego i pracuje nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej.

Umiejętności i predyspozycje:

 • Uczciwość i rzetelność;
 • Komunikatywność;
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Zdolności organizacyjne.

Dokumenty wymagane od kandydatów:

 1. Curriculum vitae (zawierające ewentualnie dodatkowe informacje dotyczące dorobku naukowego kandydata, uzyskanych stypendiach krajowych i zagranicznych, uczestnictwa w konferencjach, projektach badawczych);
 2. List motywacyjny;
 3. Odpis dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenie z uczelni potwierdzające obecny status studenta (kierunek, rok, stopień studiów);
 4. Dokumenty potwierdzające znajomość języka angielskiego;
 5. Opinia z ostatniego miejsca pracy lub opinia opiekuna naukowego;
 6. Inne dokumenty, które wg Kandydata są istotne przy rozpatrzeniu jego Kandydatury;
 7. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Zapewniamy:

 • interesującą i inspirującą pracę w młodym i entuzjastycznym zespole naukowym;
 • udział w nowatorskim projekcie badawczym, którego wyniki mogą w przyszłości stać się podstawą terapii w medycynie;
 • możliwość nauczenia się i swobodnego posługiwania najnowszymi metodami badawczymi stosowanymi w szeroko pojętych naukach biologicznych;
 • udział w krajowych i zagranicznych konferencjach;
 • możliwość stażu naukowego w ośrodku zagranicznym;

Dokumenty należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: b.kozak@pan.olsztyn.pl do dnia 30 czerwca 2018 roku włącznie. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 15 lipca 2018 roku. Data rozpoczęcia pracy: wrzesień 2018 roku. Wyłoniony kandydat będzie otrzymywał stypendium naukowe w wysokości 2 500zł/miesiąc (zwolnione od podatku).

 

Data publikacji: 24.05.2018