Dyrektor Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie ogłasza konkurs otwarty na stanowisko:

 • pracownika naukowego wraz z funkcją kierownika Zakładu Ochrony Bioróżnorodności (liczba wakatów: 1)

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. 2016.572 z późn. zmianami) oraz w Regulaminie przeprowadzania konkursów na stanowiska naukowe w Instytucie Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie (www.pan.olsztyn.pl)

Informacja o warunkach pracy i perspektywach rozwoju zawodowego:

Realizacja badań naukowych i zadań związanych z pełnieniem funkcji kierownika ZOB przyczyni się do znaczącego zwiększenia kompetencji naukowych i zawodowych kandydata. Poprzez pracę w interdyscyplinarnym zespole naukowym, we współpracy z innymi jednostkami naukowo-badawczymi Instytutu oraz możliwością prowadzenia badań na terenie i z wykorzystaniem infrastruktury Stacji Badawczej Instytutu w Popielnie, kandydat będzie miał dużą perspektywę rozwoju umiejętności oraz kompetencji w zakresie realizacji zarówno nauk podstawowych, jak i badań stosowanych oraz prac wdrożeniowych.

Do obowiązków kandydata będzie należało:

 • nadzór merytoryczny nad pracami prowadzonymi w Zakładzie (wstępny program i kierunki badań ZOB znajdują się na stronie internetowej) i we współpracy z innymi zakładami i jednostkami naukowo-badawczymi Instytutu,
 • twórczy rozwój tematyki badawczej w kierunku umożliwiającym wypełnianie statutowych zobowiązań Zakładu Ochrony Bioróżnorodności, określonych w statucie i planach badawczych Instytutu,
 • pozyskiwanie  finansowania badań Zakładu Ochrony Bioróżnorodności ze źródeł zewnętrznych (poza dotacją na działalność statutową), takich jak: projekty badawcze NCN, NCBR, FNP, programy ramowe UE, zlecenia komercyjne, inne granty i projekty zamawiane bądź celowe.

Kierownik Zakładu zobowiązany będzie również do osobistego prowadzenia badań i rozwoju naukowego oraz prowadzenia działań zapewniających rozwój zawodowy podległej mu kadry naukowej i studentów.

Wymagania kwalifikacyjne kandydata:

 • minimum stopień naukowy doktora nauk biologicznych, rolniczych lub pokrewnych,
 • istotny dorobek naukowy w uprawianej dyscyplinie nauki, potwierdzony publikacjami w czasopismach o zasięgu międzynarodowym,
 • osiągnięcia na polu działalności wdrożeniowej, patentowej,
 • doświadczenie w kierowaniu zespołami badawczymi, co najmniej na poziomie kierownictwa dużego projektu badawczego,
 • długoterminowy staż naukowy poza krajem ojczystym kandydata,
 • osiągnięcia w zakresie zdobywania środków na badania bądź udział w międzynarodowych projektach badawczych (w tym np. UE),
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

Pożądane kwalifikacje i doświadczenia dla kandydata:

 • dobrze udokumentowane doświadczenie badawcze na poziomie międzynarodowym, w tym dorobek naukowy w postaci znaczącej liczby publikacji z czasopism indeksowanych w bazie Web of Sciences oraz cytowań w SCI,
 • długoterminowy staż naukowy po doktoracie typu post-doc,
 • kierownictwo przynajmniej dwóch projektów badawczych,
 • kierownictwo/uczestnictwo w projektach badawczych we współpracy międzynarodowej o charakterze interdyscyplinarnym,
 • doświadczenie we wdrażaniu własnych wyników naukowych do praktyki,
 • doświadczenie w zakresie prac edytorskich tekstów naukowych i popularnonaukowych,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • znajomość metod biologii molekularnej, w tym badań wielkoskalowych z zakresu genomiki, transkryptomiki,
 • doświadczenie w badaniach na żywych zwierzętach,
 • znajomość podstaw biostatystyki i metod analiz statystycznych,
 • doświadczenie dydaktyczne i w popularyzacji badań,
 • zdolności oraz doświadczenie organizacyjne, również w zakresie krajowych i międzynarodowych szkoleń i konferencji naukowych,
 • komunikatywność.

Dokumenty aplikacyjne wymagane od kandydata:

 • curriculum vitae z uwzględnieniem dorobku naukowego,
 • lista publikacji naukowych,
 • nieprzekraczający 5 stron A4 autoreferat zawierający zwięzłą informację o zainteresowaniach naukowych, dotychczasowych osiągnięciach badawczych, dydaktycznych i organizacyjnych, udziale w projektach badawczych, itd.,
 • krótki opis koncepcji funkcjonowania Zakładu Ochrony Bioróżnorodności oraz program badawczy i kadrowy, który Kandydat zamierza realizować w zarządzanej jednostce,
 • odpis dyplomu doktoratu lub odpis dokumentu stwierdzającego uzyskanie stopnia doktora habilitowanego lub tytułu naukowego,
 • zaświadczenie potwierdzające odbycie staży naukowych zagranicznych, jeśli dotyczy,
 • co najmniej dwa listy referencyjne lub adresy (również e-mail i telefon) co najmniej dwóch osób, u których można zasięgnąć opinii na temat predyspozycji i zawodowej działalności kandydata,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych Kandydata dla potrzeb konkursu.

Zgłoszenia na konkurs należy przesłać na adres e-mail: j.papurzynska@pan.olsztyn.pl lub na adres:

Joanna Papurzyńska – główny specjalista ds. pracowniczych
Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN
ul. Tuwima 10
10-748 Olsztyn

Termin składania dokumentów upływa w dniu 8 czerwca 2018 r. o godz. 12.00.

W trakcie trwania postępowania konkursowego kandydaci mogą być poproszeni o publiczne (seminarium naukowe lub posiedzenie Rady Naukowej Instytutu) przedstawienie koncepcji funkcjonowania Zakładu Ochrony Bioróżnorodności IRZBZ PAN w Olsztynie.

Komisja konkursowa przedstawi swoją rekomendację Dyrekcji IRZBZ PAN w Olsztynie do dnia 6 lipca 2018 r.

W przypadku wygrania konkursu wymaga się, aby Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN był głównym miejscem pracy kierownika Zakładu.

Planowany okres zatrudnienia: pierwsza umowa zawarta najpóźniej w dniu 1 października 2018 r. na okres 36 miesięcy, z możliwością dalszego przedłużenia umowy. Warunkiem przedłużenia umowy będzie uzyskanie samodzielnego finansowania badań w ramach własnego, projektu badawczego z funduszy zewnętrznych.

 

Data publikacji: 26.05.2018