Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie poszukuje osoby na stanowisko:

 • doktorant/stypendysta w projekcie NCN (OPUS 14)

pt.: „Wpływ dojrzałości płciowej i stymulacji hormonalnej na funkcję pęcherzyków jajnikowych u loszek”

Stanowisko: doktorant/ stypendysta w projekcie NCN

Maksymalny okres zatrudnienia: 36 miesięcy

Wymagania:

 • Ukończone studia jednolite magisterskie lub II stopnia na kierunku biotechnologia, biologia lub pokrewne.
 • Dobra i udokumentowana badaniami własnymi (w formie pracy magisterskiej, publikacji z listy filadelfijskiej oraz prezentacji wyników na konferencjach naukowych) znajomość tematyki biologii rozrodu zwierząt.
 • Doświadczenie w pracy laboratoryjnej, łącznie z pracą w laboratorium in vitro.
 • Znajomość technik biologii molekularnej z analizą miRNA.
 • Znajomość języka angielskiego.
 • Zaangażowanie w pracę naukową.
 • Silna motywacja do pracy i chęć realizowania badań naukowych.
 • Umiejętność pracy indywidualnej i w zespole.

Lista dokumentów do rekrutacji:

  1. List motywacyjny;
  2. CV zawierające szczegółowe informacje na temat:
   • dotychczasowej pracy naukowej kandydata/kandydatki,
   • znajomości i stopnia opanowania wymaganych w Projekcie metod badawczych,
   • udziału w konferencjach naukowych i projektach badawczych;

Opis zadań:

W ramach 3-letniego projektu OPUS 14 pt. „Wpływ dojrzałości płciowej i stymulacji hormonalnej na funkcję pęcherzyków jajnikowych u loszek” doktorant/stypendysta będzie zaangażowany w badania obejmujące:

 • udział w doświadczeniach ex vivo i in vitro;
 • laboratoryjne analizy: PCR, Western bloting, izolowanie komórek ziarnistych i osłonki wewnętrznej pęcherzyków torbieli jajnikowych;
 • analizy post receptorowych (LH, FSH) ścieżek drugich sygnałów komórkowych (Ca++, cAMP) i czynników transkrypcyjnych w badanych komórkach;
 • statystyczną analizę wyników;
 • udział w przygotowywaniu abstraktów i manuskryptów prac naukowych;
 • czynny udział w konferencjach naukowych.

Termin składania ofert: 30 czerwca 2018 roku

Forma składania ofert: pocztą elektroniczną na adres: a.ziecik@pan.olsztyn.pl

Dodatkowe informacje:

Ocena aplikacji kandydatów zostanie przeprowadzona przez komisję konkursową zgodnie z regulaminem przyznawania stypendiów naukowych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki. Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną do Oddziału Biologii Rozrodu Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie.

W składanej aplikacji prosimy o zamieszczenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018r. o ochronie danych osobowych)”

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. Ogóle rozporządzenie o ochronie danych – RODO informuję, że:

 1. administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN z siedzibą w Olsztynie, ul. Tuwima 10,
 2. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji,
 3. posiada Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania (sprostowania),
 4. Pana/Pani dane będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia rekrutacji.

 

Data publikacji: 24.05.2018