Dyrektor Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie ogłasza konkurs na stanowisko:

 • adiunkta w Zakładzie Immunologii i Mikrobiologii Żywności IRZIBŻ PAN (liczba wakatów: 2)

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. 2016.572 z późn. zmianami) oraz w Regulaminie przeprowadzania konkursów na stanowiska naukowe w Instytucie Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie (www.pan.olsztyn.pl)

Badania naukowe i inne zadania, w których kandydat miałby uczestniczyć:

 • planowanie oraz realizacja eksperymentów z wykorzystaniem modeli zwierzęcych z zakresu badań nad alergennością żywności,
 • badanie wpływu składników żywności na układ immunologiczny przewodu pokarmowego, mikrobiotę i jej aktywność metaboliczną,
 • badanie wpływu składników diety w aspekcie oddziaływania w obszarze osi jelito-mózg,
 • badanie wpływu procesów technologicznych na zmiany potencjału alergennego składników żywności,
 • przygotowywanie projektów oraz publikacji naukowych.

Informacja o warunkach pracy i perspektywach rozwoju zawodowego:

Realizacja badań naukowych w zakresie immunologii, w tym w szczególności alergologii, a także mikrobiologii przyczyni się do zdobycia nowej wiedzy i doświadczenia analitycznego kandydata. Podczas pracy w Zakładzie Immunologii i Mikrobiologii Żywności w ramach realizowanej dwustronnej współpracy z Paris Lodron University of Salzburg, Christian Doppler Laboratory for Biosimilar Characterization, Department of Biosciences, Division of Allergy and Immunology, Salzburg, Austria oraz Obihiro University, Japonia kandydat będzie miał perspektywę wyjazdu na staże zagraniczne, możliwość nauki nowych metod badawczych i analitycznych. Prace badawcze ZIMZ odbywające się we współpracy z klinicystami oraz przedstawicielami przemysłu spożywczego umożliwią dużą perspektywę rozwoju umiejętności oraz kompetencji w zakresie realizacji zarówno nauk podstawowych, jak i badań stosowanych oraz prac wdrożeniowych.

Wymagania kwalifikacyjne kandydata:

 • stopień naukowy doktora (nauki rolnicze lub pokrewne),
 • współautorstwo w pracach naukowych opublikowanych w międzynarodowych czasopismach (występujących w bazie Web of Knowledge),
 • doświadczenie potwierdzone dorobkiem naukowym w tematyce wpływu składników pokarmowych na układ immunologiczny i mikrobiotę przewodu pokarmowego,
 • udokumentowane doświadczenie w planowaniu i prowadzaniu eksperymentów na modelu zwierzęcym,
 • doświadczenie w stosowaniu technik immunometrycznych, biologii molekularnej, technik elektroforetycznych, chromatograficznych i cytometrycznych,
 • kierowanie co najmniej jednym projektem badawczym finansowanym ze środków zewnętrznych, bądź odbyte staże zagraniczne i szkolenia,
 • bardzo dobra znajomość obsługi sprzętu komputerowego i programów niezbędnych do analizy wyników naukowych,
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,

Wymagania osobowe:

 • zdolność przekazywania wiedzy na poziomie naukowym i popularno-naukowym,
 • komunikatywność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętności organizacyjne i doświadczenie w organizacji międzynarodowych warsztatów i konferencji naukowych.

Dokumenty aplikacyjne wymagane od kandydatów:

 • curriculum vitae z informacją o przebiegu pracy naukowo-badawczej,
 • list motywacyjny,
 • odpis dyplomu,
 • zaświadczenie potwierdzające odbycie stażu naukowego,
 • list referencyjny wystawiony przez samodzielnego pracownika naukowego.
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych Kandydata dla potrzeb konkursu.

Zgłoszenia na konkurs należy przesłać na adres e-mail: j.papurzynska@pan.olsztyn.pl lub na adres:

Joanna Papurzyńska – główny specjalista ds. pracowniczych
Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN
ul. Tuwima 10
10-748 Olsztyn

Termin składania dokumentów upływa w dniu 30 czerwca 2018r. o godz.12.00 (dokumenty przesłane pocztą – liczy się data stempla pocztowego).

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie 21 dni od daty upływu terminu do składania aplikacji.

 

Data publikacji: 30.05.2018