Nazwa jednostki:

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie

Nazwa stanowiska:

Stypendysta w projekcie badawczym pt. „Koniugaty przeciwciało-znacznik redoks jako platforma do jednoczesnego elektrochemicznego oznaczania lipoprotein niskiej gęstości (LDL) oraz utlenionych lipoprotein niskiej gęstości (oxLDL)” finansowanym ze środków Narodowego Centrum Nauki.

Główne zadania kandydata:

zaprojektowanie platformy do jednoczesnego elektrochemicznego oznaczania lipoprotein niskiej gęstości (LDL) oraz utlenionych lipoprotein niskiej gęstości (oxLDL) w oparciu o koniugaty przeciwciało-znacznik redoks oraz wykazanie skuteczności hamowania procesu utleniania LDL przez wybrane związki chemiczne.

Kandydat będzie uczestniczył w następujących zadaniach badawczych:

  1. Modyfikacja przeciwciał monoklonalnych przeciw LDL oraz oxLDL cząsteczkami redoks aktywnymi.
  2. Przeprowadzenie testów ELISA.
  3. Optymalizacja warunków osadzania koniugatów przeciwciał z redoks aktywnymi cząsteczkami na powierzchni elektrod złotych.
  4. Elektrochemiczne oznaczanie LDL oraz utlenionego LDL.
  5. Hamowanie procesu utleniania LDL przez wybrane cząsteczki obserwowane przy użyciu zaprojektowanej platformy.

Wymagania stawiane kandydatowi:

  1. Tytuł zawodowy magistra nauk chemicznych lub biologicznych lub pokrewnych (lub też studia magisterskie na ukończeniu).
  2. Podstawowa wiedza z zakresu elektrochemii, modyfikacji powierzchni oraz inżynierii biomedycznej.
  3. Chęć oraz predyspozycje do podjęcia pracy naukowej.
  4. Umiejętność samodzielnej pracy jak i w zespole.
  5. Dobra znajomość języka angielskiego.

Warunki przyznania stypendium naukowego zawarte są w REGULAMINIE PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW NAUKOWYCH W PROJEKTACH BADAWCZYCH FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW NCN.

Konkurs na stypendium naukowe przeprowadzony zostanie przez trzyosobową komisję powołaną przez kierownika projektu.

Zgłoszenie konkursowe powinno zawierać list motywacyjny, życiorys naukowy z uwzględnieniem publikacji oraz projektów, w których kandydat uczestniczył, odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich oraz opinię samodzielnego opiekuna naukowego.

Dokumenty należy wysłać pocztą elektroniczną na adres: i.grabowska@pan.olsztyn.pl do dnia 24 czerwca 2018 roku. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 30 czerwca 2018 roku.

Wyłoniony kandydat będzie otrzymywał stypendium w wysokości 2.800 złotych (netto) miesięcznie przez okres próbny 12 miesięcy, z możliwością przedłużenia umowy o kolejne 20 miesięcy i wzroście wysokości stypendium do maks. 3.800 złotych (netto).

Data rozpoczęcia pracy: sierpień 2018 roku

 

 

Data publikacji: 23.04.2018