Nazwa jednostki:

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie

Nazwa stanowiska:

Stypendysta w projekcie „Udział stymulowanych hipoksją mezenchymalnych komórek macierzystych tkanki tłuszczowej (Adipose Stem Cells; ASCs) w aktywacji regeneracyjnych (bezbliznowych) szlaków gojenia urazów skóry” finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu SONATA 13.

Wymagania:

 1. W chwili rozpoczęcia realizacji zadań w projekcie Kandydat powinien spełniać którekolwiek z poniższych kryteriów kwalifikujących:
  1. jest studentem studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych drugiego stopnia na kierunku: biotechnologia, biologia, medycyna weterynaryjna lub pokrewnych; realizowanych w uczelniach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  2. jest studentem co najmniej czwartego roku studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych jednolitych studiów magisterskich na kierunku: biotechnologia, biologia, medycyna weterynaryjna lub pokrewnych, realizowanych w uczelniach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  3. jest doktorantem, uczestnikiem studiów doktoranckich prowadzonych przez uprawnioną jednostkę organizacyjną uczelni, instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk, instytut badawczy lub międzynarodowy instytut naukowy działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej utworzony na podstawie odrębnych przepisów,
  4. jest uczestnikiem seminarium doktorskiego i pracuje nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej;
 2. Posiada wiedzę z zakresu fizjologii zwierząt, biologii komórki, podstaw biologii molekularnej;
 3. Posiada praktyczne umiejętności laboratoryjne;
 4. Wykazuje teoretyczną znajomość metod: real-time PCR, Western blot, techniki barwień immuno- oraz histochemicznych, hodowle komórkowe in vitro;
 5. Dyspozycyjność oraz umiejętność organizacji czasu i pogodzenia obowiązków wynikających z realizacji zadań w ramach projektu z zajęciami na uczelni (min. 2 dni w tygodniu przeznaczone wyłącznie na pracę na rzecz projektu, gotowość do pracy w terenie – pobieranie materiału badawczego);
 6. Chęć i motywacja do pracy naukowej;
 7. Umiejętność pracy indywidualnej oraz zespołowej;
 8. Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodne komunikowanie się oraz korzystanie z literatury naukowej;

Opis zadań:

Stypendysta będzie uczestniczył w realizacji poniższych zadań/badań:

 1. Izolacji oraz hodowli in vitro komórek macierzystych z tkanki tłuszczowej świni (ASCs);
 2. Badaniu wpływu hipoksji na fenotyp oraz cechy funkcjonalne komórek macierzystych izolowanych z tkanki tłuszczowej świni (ASCs) (z zastosowaniem metod: hodowle komórkowe in vitro, cytometria przepływowa, real-time PCR, Western-blot, immunohistochemia, immunofluorescencja);
 3. Opracowaniu metod izolacji oraz hodowli in vitro komórek skóry świni;
 4. Określeniu wpływu komórek macierzystych izolowanych z tkanki tłuszczowej świni (ASCs) na proces gojenia ran skórnych na modelu mysim (ocena na poziomie makroskopowym oraz molekularnym).

Typ konkursu NCN:

SONATA– NZ5

Termin składania ofert:

30 kwietnia 2018, 00:00

Forma składania ofert:

e-mail

Warunki zatrudnienia:

 1. Kandydat będzie otrzymywał stypendium naukowe przez okres do 18 miesięcy, w tym 3-miesięczny okres próbny (uwaga: w okresie pobierania stypendium naukowego finansowanego ze środków NCN Kandydat nie może pobierać wynagrodzenia finansowanego z innych źródeł NCN z tytułu umowy o pracę lub umów cywilno-prawnych: wynagrodzenie etatowe, wynagrodzenie dodatkowe);
 2. Orientacyjny termin rozpoczęcia badań na rzecz projektu maj-czerwiec 2018 r;
 3. Miejsce pracy:
  Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk,
  Zakład Biologicznych Funkcji Żywności, Zespół Biologii Regeneracyjnej,
  ul. Tuwima 10, 10-748 Olsztyn.

Ponadto oferujemy:

 1. Możliwość wykonania pracy dyplomowej;
 2. Udział w nowatorskich badaniach, warsztatach, szkoleniach;
 3. Możliwość nauki nowych metod badawczych; wsparcie merytoryczne i organizacyjne;
 4. Przyjazne, inspirujące środowisko pracy;

Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny;
 2. Życiorys (CV);
 3. Wykaz ocen ze studiów;
 4. Zaświadczenie z uczelni potwierdzające obecny status studenta (kierunek i rok / stopień studiów);
 5. Dokument potwierdzający ukończenie studiów I stopnia (odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych) lub zaświadczenie realizacji studiów doktoranckich (zaświadczenie o otwartym przewodzie doktorskim);
 6. Opinia opiekuna naukowego (np. opiekuna/promotora pracy dyplomowej);
 7. Inne dokumenty, które wg Kandydata są istotne przy rozpatrzeniu jego Kandydatury.

Zgłoszenia/dokumenty w formacie pdf proszę przesłać pocztą elektroniczną na adres: j.bukowska@pan.olsztyn.pl lub j.papurzynska@pan.olsztyn.pl do dnia 30 kwietnia 2018 roku, do godziny 00.00. W tytule wiadomości należy wpisać „Konkurs na stanowisko stypendysty SONATA”. Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli w przesłanej dokumentacji: ,”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do postępowania konkursowego (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz 883 z późniejszymi zmianami)”.

Stypendystę wyłoni komisja konkursowa, której przewodniczył będzie kierownik projektu. Warunki zatrudnienia oraz Konkurs określa „Regulamin przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki” określony uchwałą Rady NCN nr 96/2016 z dnia 27 października 2016 roku”.

Pytania w sprawie konkursu proszę kierować na adres kierownika projektu dr Joanny Bukowskiej j.bukowska@pan.olsztyn.pl lub kontaktować się osobiście: Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie, ul. Tuwima 10, 10-748 Olsztyn, pokój nr 14.

Informacja o konkursie jest zamieszczona na stronie internetowej Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie oraz na stronie internetowej Narodowego Centrum Nauki.

 

Data publikacji: 29.03.2018