Dyrektor Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie ogłasza konkurs otwarty na stanowisko:

 • adiunkta w Zakładzie Chemii i Biodynamiki Żywności IRZIBŻ PAN (liczba wakatów: 1)

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. 2016.572 z późn. zmianami) oraz w Regulaminie przeprowadzania konkursów na stanowiska naukowe w Instytucie Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie (www.pan.olsztyn.pl)

Badania naukowe, które kandydat będzie prowadzić i rozwijać:

 • badanie wpływu procesów technologicznych na powstawanie związków kształtujących zapach produktów spożywczych oraz tzw. off-flavours,
 • rozwój metod ekstrakcji, identyfikacja i kwantyfikacja związków lotnych i zapachowych żywności,
 • badanie wpływu związków biologicznie aktywnych pochodzenia roślinnego na właściwości funkcjonalne oraz walory sensoryczne produktów spożywczych,
 • badanie żywności w poszukiwaniu inhibitorów formowania niekorzystnych związków chemicznych po obróbce termicznej,
 • przygotowywanie projektów oraz publikacji naukowych.

Informacja o warunkach pracy i perspektywach rozwoju zawodowego:

Realizacja powyższych badań naukowych oraz zadań dotyczących określenia wpływu procesów technologicznych na kształtowanie profilu związków lotnych i tym samym na walory sensoryczne żywności znacząco zwiększą kompetencje naukowe kandydata w zakresie chemii i analityki żywności. W Zakładzie Chemii i Biodynamiki Żywności realizowane są projekty we współpracy z przemysłem dające możliwość zwiększenia kompetencji w zakresie nie tylko nauk podstawowych, ale również stosowanych.

Wymagania kwalifikacyjne kandydata:

 • stopień naukowy doktora (nauki rolnicze, biologiczne lub pokrewne),
 • dorobek naukowy: współautorstwo prac naukowych opublikowanych w międzynarodowych czasopismach indeksowanych w bazie Journal Citation Reports (JCR),
 • praktyczna umiejętność posługiwania się technikami chromatograficznymi (HPLC-MS, GC-MS) oraz spektroskopowymi (UV, spektrofluorymetria),
 • doświadczenie w badaniach aktywności fitozwiązków,
 • doświadczenie w stosowaniu technik izolowania związków lotnych (mikroekstrakcja do fazy stacjonarnej – SPME, oraz solvent-assisted flavor evaporation- SAFE),
 • umiejętność posługiwania się detektorem olfaktometrycznym,
 • kierowanie co najmniej jednym projektem badawczym finansowanym ze środków zewnętrznych,
 • odbyte staże naukowe (łączny czas trwania staży: minimum rok),
 • gotowość do prowadzenia wykładów dla studentów studium doktoranckiego z zakresu technologii żywności i żywienia,
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

Mile widziane:

 • umiejętność przekazywania wiedzy,
 • komunikatywność,
 • odbyte szkolenia specjalistyczne z zakresu chemii i analizy żywności,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • zdolności organizacyjne.

Dokumenty wymagane od kandydata:

 • curriculum vitae z informacją o przebiegu pracy naukowo-badawczej,
 • list motywacyjny,
 • odpis dyplomu,
 • zaświadczenie potwierdzające odbycie staży naukowych,
 • list referencyjny wystawiony przez samodzielnego pracownika naukowego.

Zgłoszenia na konkurs należy przesłać na adres e-mail: j.papurzynska@pan.olsztyn.pl lub na adres:

Joanna Papurzyńska – główny specjalista ds. pracowniczych
Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN
ul. Tuwima 10
10-748 Olsztyn

Termin składania dokumentów upływa w dniu 31 marca 2018 r. o godz. 12.00.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie 21 dni od daty upływu terminu do składania aplikacji.

 

Data publikacji: 2.03.2018