Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie poszukuje kandydata/kandydatki na stanowisko:

 • Specjalisty ds. Funduszy Strukturalnych

Kandydat odpowiadać będzie za:

 • Opisywanie i zatwierdzanie pod względem formalno-rachunkowym dokumentów finansowych w projektach finansowanych ze źródeł krajowych lub Funduszy Strukturalnych;
 • Analizę i sprawdzenie poprawności realizacji budżetów zadaniowych projektów;
 • Przygotowywanie wniosków o płatność;
 • Przygotowywanie rozliczeń finansowych okresowych, rocznych i końcowych projektów;
 • Monitorowanie wszelkich zmian w wytycznych i innych regulacjach dot. realizowanych projektów mających wpływ na prawidłowe rozliczenie projektów;
 • Monitorowanie finansowego postępu realizacji projektów;
 • Ścisłą współpracę z kierownikami projektów.

Od kandydata oczekujemy:

 • Wykształcenia wyższego w zakresie nauk prawnych, ekonomicznych, technicznych (inżynieryjnych) lub administracji;
 • Min. 5 lat doświadczenia zawodowego;
 • Min. 5 letniego doświadczenia w rozliczaniu projektów finansowanych z Funduszy Strukturalnych lub krajowych;
 • Znajomości wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków oraz zasad finansowania w projektach finansowanych z Funduszy Strukturalnych w tym RPO WiM 2014-2020;
 • Umiejętności przygotowywania wniosków o płatność;
 • Biegłej obsługi MS Office (Word, Excel);
 • Komunikatywności, samodzielności w działaniu i umiejętności pracy w zespole;
 • Dodatkowym atutem będzie dobra znajomość języka angielskiego.

Dokumenty wymagane od kandydatów:

 • CV + list motywacyjny;
 • Odpis dyplomu oraz kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe i ukończone kursy;
 • Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • Oświadczenie o stanie zdrowia umożliwiającym wykonywanie obowiązków na wskazanym stanowisku.

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys zawodowy (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone własnoręcznie podpisaną klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.

Dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub przesłać na poniższy adres w terminie do dnia 23.02.2017 r. (liczy się data wpłynięcia wniosku):

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN
Dział Kadr pok. nr 1.
ul. Tuwima 10; 10-748 Olsztyn

Na kopercie powinien znaleźć się dopisek: dotyczy naboru na stanowisko (wskazać nazwę stanowiska).

Instytut zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami.

 

Data publikacji: 13.02.2018