Dyrektor Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie ogłasza konkurs otwarty na stanowisko:

 • adiunkta w Zakładzie Biosensorów IRZIBŻ PAN (liczba wakatów: 1)

do realizacji badań z realizacją projektu Narodowego Centrum Nauki, nr 2016/21/B/ST4/03834 „Warstwy redoks aktywne w badaniach procesów rozpoznawania anionów w roztworach wodnych”

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. 2016.572 z późn. zmianami) oraz w Regulaminie przeprowadzania konkursów na stanowiska naukowe w Instytucie Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie (www.pan.olsztyn.pl)

Badania naukowe i inne zadania, w których kandydat miałby uczestniczyć:

 • modyfikacja elektrod złotych warstwami redoks-aktywnymi,
 • immobilizacja specyficznych receptorów,
 • badanie supramolekularnych oddziaływań anion – receptor na granicy faz metodami elektrochemicznymi.

Informacja o warunkach pracy i perspektywach rozwoju zawodowego:

Udział w realizacji powyższych badań przyczyni się do rozwoju podstawowej wiedzy dotyczącej procesów supramolekularnego rozpoznawania typu „gość – gospodarz”, która będzie stanowić podstawy opracowania elektrochemicznych czujników nowej generacji.

Wymagania kwalifikacyjne kandydata:

 • stopień naukowy doktora nauk chemicznych lub pokrewnych,
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • umiejętność obsługi sprzętu komputerowego,
 • umiejętność pracy w zespole.

Dokumenty aplikacyjne wymagane od kandydata:

 • życiorys z uwzględnieniem dorobku naukowego,
 • odpis dyplomu,
 • list motywacyjny.

Zgłoszenia na konkurs należy przesłać na adres e-mail: j.papurzynska@pan.olsztyn.pl lub na adres:

Joanna Papurzyńska – główny specjalista ds. pracowniczych
Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN
ul. Tuwima 10
10-748 Olsztyn

Termin składania dokumentów upływa w dniu 31 marca 2018 r. o godz. 12.00 (dokumenty przesłane pocztą – liczy się data stempla pocztowego).

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie 21 dni od daty upływu terminu do składania aplikacji. Przewidywane rozpoczęcie stypendium maj 2018. Czas trwania 1 rok.

 

Data publikacji: 9.02.2018