Dyrektor Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie ogłasza konkurs otwarty na stanowisko:

 • adiunkta w Zakładzie Biologicznych Funkcji Żywności IRZIBŻ PAN (liczba wakatów: 1)

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. 2016.572 z późn. zmianami) oraz w Regulaminie przeprowadzania konkursów na stanowiska naukowe w Instytucie Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie (www.pan.olsztyn.pl)

Badania naukowe, w których kandydat miałby uczestniczyć:

 • planowanie oraz realizacja eksperymentów żywieniowych z wykorzystaniem modeli zwierzęcych,
 • badanie wpływu związków biologicznie aktywnych na fizjologię przewodu pokarmowego i metabolizm ze szczególnym uwzględnieniem regulacji procesów ważnych w profilaktyce zdrowotnej lub zagrożenia życia (synteza i metabolizm kwasów żółciowych, procesy fermentacyjne w jelitach, wskaźniki stanu zapalnego, status antyoksydacyjny),
 • badanie metabolizmu związków biologicznie aktywnych z uwzględnieniem dystrybucji w organizmie oraz lokalnym i ogólnoustrojowym działaniem metabolitów,
 • badanie wpływu składników diety na metaboliczne i regulacyjne funkcje wątroby, w tym w warunkach zmian degeneracyjnych tego narządu,
 • przygotowywanie projektów oraz publikacji naukowych.

Informacja o warunkach pracy i perspektywach rozwoju zawodowego:

Realizacja powyższych badań naukowych oraz zadań dotyczących określenia wpływu związków biologicznie aktywnych na mechanizmy łączące fizjologie przewodu pokarmowego z funkcjonowaniem wątroby w modelach zwierzęcych znacząco zwiększy kompetencje naukowe kandydata w zakresie metabolomiki oraz biologii molekularnej. W zakładzie Biologicznych Funkcji Żywności realizowane są projekty w współpracy z przemysłem dające możliwość zwiększenia kompetencji w zakresie nie tylko nauk podstawowych ale również stosowanych.

Wymagania kwalifikacyjne kandydata:

 • stopień naukowy doktora (nauki rolnicze lub pokrewne),
 • współautorstwo w pracach naukowych opublikowanych w międzynarodowych czasopismach (występujących w bazie Web of Knowledge),
 • udokumentowane doświadczenie w planowaniu i prowadzaniu eksperymentów żywieniowych ze zwierzętami laboratoryjnymi,
 • kierowanie co najmniej jednym projektem badawczym finansowanym ze środków zewnętrznych,
 • umiejętność obsługi sprzętu komputerowego.

Mile widziane:

 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • zdolność przekazywania wiedzy,
 • komunikatywność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • zdolności organizacyjne.

Dokumenty aplikacyjne wymagane od kandydata:

 • curriculum vitae z informacją o przebiegu pracy naukowo-badawczej,
 • list motywacyjny,
 • odpis dyplomu,
 • zaświadczenie potwierdzające odbycie stażu naukowego,
 • list referencyjny wystawiony przez samodzielnego pracownika naukowego.

Zgłoszenia na konkurs należy przesłać na adres e-mail: j.papurzynska@pan.olsztyn.pl lub na adres:

Joanna Papurzyńska – główny specjalista ds. pracowniczych
Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN
ul. Tuwima 10
10-748 Olsztyn

Termin składania dokumentów upływa w dniu 9 marca 2018 r. o godz. 12.00 (dokumenty przesłane pocztą – liczy się data stempla pocztowego).

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie 21 dni od daty upływu terminu do składania aplikacji.

 

Data publikacji: 9.02.2018