Dyrektor Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie ogłasza konkurs otwarty na stanowisko:

  • asystenta w Pracowni Bioelektroanalizy IRZiBŻ PAN (liczba wakatów: 1)

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. 2016.572 z późn. zmianami) oraz w Regulaminie przeprowadzania konkursów na stanowiska naukowe w Instytucie Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie (www.pan.olsztyn.pl)

Badania naukowe, w których kandydat miałby uczestniczyć:

badania związane z opracowywaniem elektrochemicznych bioczujników przeznaczonych od wczesnego wykrywania chorób neurodegeneracyjnych.

Informacja o warunkach pracy i perspektywach rozwoju zawodowego:

laboratorium pracowni bioelektroanalizy jest bardzo dobrze wyposażone. Kandydat/kandydatka z powodzeniem może w ciągu 3 lat zrealizować badania będące podstawą rozprawy doktorskiej.

Wymagania kwalifikacyjne kandydata:

  • stopień magistra nauk chemicznych lub pokrewnych,
  • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
  • umiejętność obsługi sprzętu komputerowego,
  • umiejętność pracy w zespole.

Dokumenty aplikacyjne wymagane od kandydata:

  • życiorys z uwzględnieniem dorobku naukowego,
  • odpis dyplomu,
  • list motywacyjny,

Zgłoszenia na konkurs należy przesłać na adres e-mail: j.papurzynska@pan.olsztyn.pl lub na adres (liczy się data stempla pocztowego):

Joanna Papurzyńska – główny specjalista ds. pracowniczych
Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN
ul. Tuwima 10
10-748 Olsztyn

Termin składania dokumentów upływa w dniu 31 stycznia 2018 r. o godz. 12.00. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie 21 dni od daty upływu terminu do składania podań.

Szczegółowe informacje można uzyskać u Profesor Hanny Radeckiej: e-mail: h.radecka@pan.olsztyn.pl;
tel: 89 523 46 36.

 

Data publikacji: 15.12.2017