Dyrektor Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie ogłasza konkurs otwarty na stanowisko:

 • adiunkta w Zakładzie Biologii Gamet i Zarodka IRZIBŻ PAN (liczba wakatów: 1)

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. 2016.572 z późn. zmianami) oraz w Regulaminie przeprowadzania konkursów na stanowiska naukowe w Instytucie Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie (www.pan.olsztyn.pl)

Badania naukowe, w których kandydat miałby uczestniczyć:

 • badania oocytów i jaj ryb z wykorzystaniem metodyk transkryptomicznych i proteomicznych,
 • badania mechanizmów warunkujących prawidłowy rozwój oocytów oraz identyfikację czynników odpowiedzialnych za kompetencje rozwojowe żeńskich gamet,
 • badania aplikacyjne dotyczące doskonalenia rozrodu samic ryb, ze szczególnym uwzględnieniem jakości ikry i nasienia,
 • przygotowywanie i aktywne uczestniczenie w pracach wdrożeniowych w przedsiębiorstwach akwakultury.

Informacja o warunkach pracy i perspektywach rozwoju zawodowego:

Realizacja powyższych badań naukowych oraz zadań związanych z wdrażaniem wyników naukowych w praktyce przyczyni się do znaczącego zwiększenia kompetencji naukowych kandydata w zakresie prowadzenia badań na oocytach, jajach oraz embrionach ryb z wykorzystaniem technik biologii molekularnej, ze szczególnym uwzględnieniem transkryptomiki. W efekcie, poprzez pracę w interdyscyplinarnym zespole naukowym we współpracy z sektorem akwakultury, kandydat będzie miał dużą perspektywę rozwoju umiejętności oraz kompetencji w zakresie zarówno nauk podstawowych jak i stosowanych.

Wymagania kwalifikacyjne kandydata:

 • stopień naukowy doktora nauk rolniczych lub pokrewnych,
 • dwuletni staż naukowy poza krajem ojczystym kandydata po uzyskaniu stopnia doktora,
 • współautorstwo publikacji naukowych i patentów,
 • doświadczenie, potwierdzone dorobkiem naukowym, w badaniach związanych z kontrolowanym rozrodem ryb ze szczególnym uwzględnieniem oceny jakości jaj ryb, zapłodnienia in vitro u ryb oraz podchowu wczesnych stadiów larwalnych ryb,
 • doświadczenie, potwierdzone dorobkiem naukowym, z zakresu technik laboratoryjnych związanych z analizą ekspresji genów (m.in. izolacja RNA, odwrócona transkrypcja, real-time qPCR),
 • doświadczenie z zakresu transkryptomiki i protemiki gamet ryb,
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • umiejętność obsługi sprzętu komputerowego.

Mile widziane:

 • uczestnictwo w przynajmniej dwóch projektach o charakterze stosowanym realizowanym w zespole międzynarodowym wraz z podmiotami gospodarczymi,
 • kierownictwo w przynajmniej jednym projekcie o charakterze badań podstawowych we współpracy międzynarodowej (zakończonym bądź będącym w trakcie realizacji) związanym tematyką z kontrolowanym rozrodem samic ryb bądź jakością jaj u ryb,
 • doświadczenie we wdrażaniu własnych wyników naukowych do praktyki hodowli ryb w skali międzynarodowej,
 • doświadczenie w zakresie prac edytorskich tekstów naukowych i popularnonaukowych,
 • komunikatywność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • zdolności oraz doświadczenie organizacyjne, również w zakresie międzynarodowych szkoleń i konferencji naukowych.

Dokumenty aplikacyjne wymagane od kandydata:

 • curriculum vitae z uwzględnieniem dorobku naukowego,
 • list motywacyjny,
 • odpis dyplomu,
 • zaświadczenie potwierdzające odbycie stażu naukowego,
 • list referencyjny wystawiony przez samodzielnego pracownika naukowego.

Zgłoszenia na konkurs należy przesłać na adres e-mail: j.papurzynska@pan.olsztyn.pl lub na adres:

Joanna Papurzyńska – główny specjalista ds. pracowniczych
Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN
ul. Tuwima 10
10-748 Olsztyn

Termin składania dokumentów upływa w dniu 19 stycznia 2018 r. o godz. 12.00 (liczy się data stempla pocztowego).

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie 21 dni od daty upływu terminu do składania podań.

 

Data publikacji: 19.12.2017