Nazwa jednostki:

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie

Nazwa stanowiska:

DOKTORANT-STYPENDYSTA w projekcie OPUS NCN „Produkcja wybranych hormonów w układzie rozrodczym nieciężarnych i ciężarnych samic, charakterystyka ich oocytów oraz właściwości biologicznych nasienia jelenia szlachetnego (Cervus elaphus L.)”.

Opis zadań:

Kandydat będzie uczestniczył w zadaniach badawczych:

 1. Określenie sezonowości rozrodczej (faza estrus/anestrus) u samic jelenia szlachetnego;
 2. Wyodrębnienie różnic w statusie reprodukcyjnym łani (brak ciąży/ciąża);
 3. Opracowanie bezinwazyjnego monitoringu hormonów płciowych na podstawie ich ekstrakcji z kału;
 4. Profil produkcji i ekspresji czynników zaangażowanych w przebieg ciąży samic jelenia;
 5. Opracowanie metody pozyskiwania oocytów i ich charakterystyka.

Typ konkursu NCN:

OPUS 13 – NZ9

Termin składania ofert:

20 grudnia 2017, 00:00

Forma składania ofert:

email

Warunki zatrudnienia:

 • Wybrany kandydat będzie otrzymywał stypendium naukowe w wysokości 2 278 zł miesięcznie,
 • Miejsce pracy: Zakład Ochrony Bioróżnorodności – siedziba czasowa – IRZiBŻ Olsztyn, ul. Bydgoska 7, możliwe jest częściowe wykonywanie doświadczeń w laboratorium zlokalizowanym w Popielnie,
 • Data rozpoczęcia: styczeń 2017,
 • Czas trwania umowy: 36 miesięcy.

Wymagania:

 1. W chwili rozpoczęcia realizacji zadań w projekcie Kandydat spełnia jedno z poniższych kryteriów kwalifikujących:
  • jest studentem studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych drugiego stopnia, realizowanych w uczelniach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • jest studentem co najmniej czwartego roku studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych jednolitych studiów magisterskich realizowanych w uczelniach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • jest doktorantem, uczestnikiem studiów doktoranckich prowadzonych przez uprawnioną jednostkę organizacyjną uczelni, instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk, instytut badawczy lub międzynarodowy instytut naukowy działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej utworzony na podstawie odrębnych przepisów,
  • jest uczestnikiem seminarium doktorskiego i pracuje nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej,
 2. Realizacja lub ukończenie studiów magisterskich na kierunku: biologia, biotechnologia, bioinżynieria zwierząt, medycyna weterynaryjna lub pokrewnych;
 3. Wiedza z zakresu fizjologii zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem przeżuwaczy;
 4. Umiejętność wykonywania badań metodą ELISA, WESTRN BLOTTING oraz PCR;
 5. Gotowość do pracy w terenie (pobieranie materiału, uczestnictwo w doświadczeniu in vivo);
 6. Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodne komunikowanie się, samodzielne przygotowywanie manuskryptów oraz prezentowanie wyników na konferencjach międzynarodowych;
 7. Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;
 8. Prawo jazdy kategorii B i gotowość do prowadzenia samochodu osobowego.

Dodatkowe informacje:

Stypendystę wyłoni komisja konkursowa, której przewodniczył będzie kierownik projektu.

Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z zasadami przedstawionymi w „Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych oraz regulamin przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w ramach stypendiów doktorskich finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki„.

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie następujących dokumentów:

 1. List motywacyjny;
 2. Życiorys naukowy z wykazem publikacji, konferencji, członkostw w towarzystwach i kołach naukowych oraz innych osiągnięć;
 3. Odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich i zaświadczenie realizacji studiów doktoranckich lub zaświadczenie o realizacji drugiego stopnia studiów;
 4. Opinia opiekuna naukowego poświadczająca posiadanie umiejętności, niezbędnych przy realizacji projektu;
 5. Dokumenty potwierdzające znajomość języków obcych;
 6. Inne dokumenty, które wg Kandydata są istotne przy rozpatrzeniu jego Kandydatury;
 7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm).

Zgłoszenia zawierające komplet dokumentów powinny zostać dostarczone do dnia 20 grudnia 2017 roku, do godziny 00:00, pocztą elektroniczną na adres: a.korzekwa@pan.olsztyn.pl

W temacie wiadomości należy podać „Konkurs na doktoranta/OPUS”.

Ewentualne pytania dotyczące konkursu prosimy kierować do kierownika projektu:

Dr hab. inż. Anna Korzekwa, prof. nadzw.
Zakład Ochrony Bioróżnorodności, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie
10-243 Olsztyn, ul. Bydgoska 7
a.korzekwa@pan.olsztyn.pl
 

Data publikacji: 17.11.2017