Dyrektor Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie ogłasza konkurs otwarty na stanowisko:

 • asystenta w Zakładzie Ochrony Bioróżnorodności w Popielnie IRZiBŻ PAN (liczba wakatów: 1)

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. 2016.572 z późn. zmianami) oraz w Regulaminie przeprowadzania konkursów na stanowiska naukowe w Instytucie Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie (www.pan.olsztyn.pl)

Badania naukowe, w których kandydat miałby uczestniczyć:

 1. Badania nad zawartością radionuklidów 90 Sr oraz 137 Cs w porożu jelenia szlachetnego. Pobieranie i analiza chemiczna prób od 1953 roku do chwili obecnej (możliwy grant NCN) oraz kolekcja prób fizjologicznych: krwi, kału, moczu, itp. od jeleni szlachetnych.
 2. Badania nad składem chemicznym stroju bobrowego oraz poszukiwanie skutecznej metody odstraszającej ten gatunek.
 3. Obserwacje telemetryczne i monitoring z użyciem kamer wideo behawioru okołoporodowego oraz poszczególnych faz porodu danieli.
  Badania behawioru fermowych bobrów europejskich w różnych porach roku, zwłaszcza związanych z rozrodem; poród, okres poporodowy (materiał wideo).
 4. Tworzenie banku tkanek zwierząt wolnożyjących (wsp. z PIWet Puławy).

Informacja o warunkach pracy i perspektywach rozwoju zawodowego

Udział w realizacji powyższych zadań przyczyni się do poznania biologii rodzimych gatunków zwierząt wolnożyjących. Poza autorstwem w przyszłych pracach możliwe jest zebranie materiału np. do pracy doktorskiej (temat 1, 3, 4).

Wymagania kwalifikacyjne kandydata:

 1. Stopień lekarza weterynarii, mgr (nauki rolnicze, biologiczne lub pokrewne).
 2. Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
 3. Znajomość programów statystycznych.
 4. Gotowość do pracy doświadczalnej ze zwierzętami wolo-żyjącymi i fermowymi.
 5. Umiejętność pracy w zespole.

Dokumenty aplikacyjne wymagane od kandydata:

 • curriculum vitae z informacją o przebiegu pracy naukowo-badawczej oraz stażach zagranicznych,
 • odpis dyplomu,
 • list motywacyjny,
 • opinia z ostatniego miejsca pracy lub opinia opiekuna naukowego.

Zgłoszenia na konkurs należy przesłać na adres e-mail: j.papurzynska@pan.olsztyn.pl lub na adres (liczy się data stempla pocztowego):

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN
Dział kadrowo-płacowy
ul. Tuwima 10, 10-748 Olsztyn

z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko asystenta z Zakładzie Ochrony Bioróżnorodności”.

Termin składania dokumentów upływa w dniu 27 października 2017 r. o godz. 12.00. Konkurs zostanie rozstrzygnięty nie później niż w terminie 21 dni od daty upływu terminu do składania podań.

 

Data publikacji: 28.09.2017