Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie ogłasza konkurs na:

 • doktoranta w projekcie: „Rola otyłości w patogenezie dysfunkcji macicy podczas rozwoju otyłości” (okres 36 miesiące)

Kierownik projektu: dr n. wet. Antonio Miguel Galvao)

Celem projektu jest określenie wpływu otyłości i leptyny na dysfunkcję funkcji rozrodczych na modelu mysim. Otyłość oraz choroby towarzyszące są istotnym problemem społecznym w krajach wysokorozwiniętych, uznawanym za zjawisko epidemiologiczne. W światowej literaturze naukowej nie istnieje wiele doniesień na temat wpływu otyłości na płodność. W trakcie projektu podjęta zostanie próba poznania mechanizmów prowadzących do zaburzeń funkcji macicy. Niniejszy projekt jest częścią większego programu poświęconemu badaniom funkcjonalnych zmian w jajniku oraz wynikających z nich zmian epigenetycznych obecnych w oocycie i podczas rozwoju zarodka. Zaletą projektu jest możliwość współpracy z zagranicznym ośrodkiem – The Babraham Institute w Cambridge w Wielkiej Brytanii, gdzie wykonywane są analizy epigenetyczne.

Wymagane kwalifikacje, predyspozycje i umiejętności:

 • Wykształcenie wyższe w zakresie nauk biologicznych, biotechnologicznych lub pokrewnych;
 • Uzyskana co najmniej dobra ocena końcowa za przebieg studiów magisterskich;
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
 • Brak przeciwwskazań do pracy ze zwierzętami laboratoryjnymi (Mus musculus);
 • Status studenta studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych II stopnia/studenta co najmniej 4 roku studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych jednolitych studiów magisterskich/doktoranta – w chwili rozpoczęcia realizacji zadań w projekcie.

Mile widziane:

 • Znajomość technik biologii molekularnej (w tym: Reverse Transcription PCR, Real Time PCR, Western Blotting);
 • Entuzjazm do pracy naukowej;
 • Komunikatywność;
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Predyspozycje organizacyjne;

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej, która odbędzie się w języku angielskim, kandydat przedstawi 10 min prezentację dotyczącą otyłości i tematu proponowanego projektu badań.

Stypendium naukowe przyznane w projekcie OPUS (2016/23/B/NZ4/03737) przez NCN wynosi 2000 zł miesięcznie.

Dokumenty wymagane od kandydatów:

 • życiorys ze zdjęciem (CV);
 • ankieta personalna (kwestionariusz osobowy);
 • dyplom ukończenia studiów wyższych drugiego stopnia albo równoważnych (lub poświadczenie z uczelni o wyznaczonym terminie obrony pracy magisterskiej) albo poświadczenie uzyskania „Diamentowego Grantu”;
 • podanie do Dyrektora Instytutu o przyjęcie na studia doktoranckie ze wskazaniem preferowanej specjalności;
 • informacja o przebiegu studiów z podaną średnią ocen studiów magisterskich (kończący studia w bieżącym roku) oraz informacja o dotychczasowej pracy (jeżeli kandydat pracował lub pracuje);
 • 1-stronicowe streszczenie pracy magisterskiej w języku angielskim, posiadane certyfikaty znajomości języka angielskiego;
 • opinia poprzedniego opiekuna naukowego (np. promotora pracy magisterskiej) lub opinia z miejsca pracy.

Podania (dokumenty) należy złożyć w Kadrach Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie, ul. Tuwima 10, 10-748 Olsztyn do dnia 13 września 2017 r. do godz. 12:00.

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się 19 września 2017 r. w sali seminaryjnej Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie, ul. Bydgoska 7.

Informacji na temat wyżej wymienionego projektu udziela dr. n. wet. Antonio Galvao, a.galvao@pan.olsztyn.pl

 

Data publikacji: 17.08.2017