Dyrektor Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie ogłasza konkurs otwarty na stanowisko:

 • adiunkta w Zakładzie Biosensorów IRZIBŻ PAN (liczba wakatów: 1)

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. 2016.572 z późn. zmianami) oraz w Regulaminie przeprowadzania konkursów na stanowiska naukowe w Instytucie Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie (www.pan.olsztyn.pl)

Badania naukowe, w których kandydat miałby uczestniczyć (nie dotyczy stanowiska profesora):

 • modyfikacja elektrod złotych warstwami redoks-aktywnymi,
 • immobilizacja specyficznych receptorów,
 • badanie supramolekularnych oddziaływań anion – receptor na granicy faz  metodami elektrochemicznymi.

Informacja o warunkach pracy i perspektywach rozwoju zawodowego:

Udział w realizacji powyższych badań przyczyni się do rozwoju podstawowej wiedzy dotyczącej procesów supramolekularnego rozpoznawania typu „gość” – „gospodarz”, która będzie stanowić podstawy opracowania elektrochemicznych czujników nowej generacji.

Wymagania kwalifikacyjne kandydata:

 • stopień naukowy doktora nauk chemicznych lub pokrewnych,
 • umiejętności posługiwania się technikami elektrochemicznymi,
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • umiejętność obsługi sprzętu komputerowego.

Mile widziane:

 • komunikatywność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • zdolności organizacyjne.

Dokumenty aplikacyjne wymagane od kandydatów:

 • curriculum vitae z uwzględnieniem dorobku naukowego,
 • list motywacyjny,
 • odpis dyplomu,
 • zaświadczenie potwierdzające odbycie stażu naukowego,
 • list referencyjny wystawiony przez samodzielnego pracownika naukowego.

Zgłoszenia na konkurs należy przesłać na adres e-mail: j.papurzynska@pan.olsztyn.pl lub na adres (liczy się data stempla pocztowego):

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN
Dział Kadr
ul. Tuwima 10
10-747 Olsztyn

z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Biosensorów”.

Termin składania dokumentów upływa w dniu 4 sierpnia 2017 r. o godz. 12.00.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 31 sierpnia 2017 r.

 

Data publikacji: 7.07.2017