W dniu 2 kwietnia 2017 r. Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Lekarzy Weterynarii Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Olsztynie dokonał wyboru organów Izby na VII kadencję. W skład dwudziesto-osobowej Rady Izby weszła dr hab. Marta Siemieniuch, która została również wybrana delegatem na Zjazd Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, który odbędzie się w Poznaniu.

Okręgowe izby lekarsko-weterynaryjne są organem samorządu lekarzy weterynarii i zgodnie z ustawą z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych do obowiązków izb należy m. in.:

  • sprawowanie pieczy i nadzoru nad wykonywaniem zawodu lekarza weterynarii;
  • ustanawianie obowiązujących lekarzy weterynarii zasad etyki i deontologii weterynaryjnej oraz dbałość o ich przestrzeganie;
  • reprezentowanie i ochrona zawodu lekarza weterynarii;
  • integrowanie środowiska lekarsko-weterynaryjnego;
  • zajmowanie stanowiska w sprawach stanu zdrowotności zwierząt, weterynaryjnej ochrony zdrowia publicznego i środowiska oraz polityki państwa w tym zakresie;
  • współpraca z towarzystwami naukowymi, szkołami wyższymi i jednostkami badawczo-rozwojowymi w kraju i za granicą;
  • prowadzenie instytucji samopomocowych i innych form pomocy materialnej dla lekarzy weterynarii i ich rodzin;
  • zarządzanie majątkiem i działalnością gospodarczą izb lekarsko-weterynaryjnych.

Życzymy pani dr hab. Marcie Siemieniuch sukcesów i owocnej pracy w Radzie Izby.

Należy podkreślić iż to kolejny przejaw aktywności pani doktor M. Siemieniuch w pracy na rzecz regionu. Od 2016 roku pani doktor aktywnie uczestniczy w pracach Warmińsko-Mazurskiego Zrzeszenia Hodowców Koni, pełniąc m.in. funkcję członka Komisji Rewizyjnej.

 

Data publikacji: 3.04.2017