Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie poszukuje osoby na stanowisko:

 • asystenta w Zakładzie Ochrony Bioróżnorodności w Stacji Badawczej IRZiBŻ PAN w Popielnie

Wymagania:

 • stopień lek. wet., mgr (nauki rolnicze, biologiczne lub pokrewne),
 • znajomość programów statystycznych,
 • gotowość do pracy doświadczalnej ze zwierzętami wolo-żyjącymi i fermowymi,
 • gotowość do podjęcia pracy naukowej,
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

Mile widziane:

 • zdolność przekazywania wiedzy,
 • samodzielność,
 • komunikatywność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • zdolności organizacyjne.

Dokumenty wymagane od kandydatów:

 • curriculum vitae z informacją o przebiegu pracy naukowo-badawczej oraz stażach zagranicznych,
 • list motywacyjny;
 • odpis dyplomu.

Dokumenty aplikacyjne (z dopiskiem „Konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Ochrony Bioróżnorodności”) należy składać w terminie do dnia 31 marca 2017 r.  na adres:

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN
Dział Kadr ul. Tuwima 10
10-748 Olsztyn

lub osobiście w Dziale Kadr Instytutu, ul. Tuwima 10,  pok. nr 1.

 

Data publikacji: 18.01.2017